Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2017 buiten bestaand bebouwd gebied met 34 woningen toegenomen. Toename was er vooral in de gemeente Voorst (13), Neerrijnen (7) Rijnwaarden (6)). Deze nieuwbouw is soms eerder begonnen dan de inwerkingtreding van de PKB. In dezelfde periode is het aantal woningen binnen bestaand bebouwd gebied vrijwel constant gebleven.

Reserveringsgebieden als veiligheid tegen overstromingen

Het Rijk wil in het gebied van de grote rivieren de veiligheid tegen overstromen handhaven. In de PKB Ruimte voor de rivier deel IV (V&W, 2006) zijn reserveringsgebieden aangewezen. In deze reserveringsgebieden worden de komende 10 jaar nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ruimtelijke ontwikkelingen geweerd. De PBK is vanaf 26 januari 2007 in werking getreden (Staatscourant 2007). De contouren van reserveringsgebieden zijn vanaf 2011 opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2011). Naast reserveringsgebieden voor het Rijnstroomgebied (in verband met 'Ruimte voor de rivier') zijn in het Barro ook reserveringsgebieden voor het Maasstroomgebied opgenomen.

Het aantal woningen in de reserveringsgebieden is in de periode 2000 - 2017 licht toegenomen

Het aantal woningen in reserveringsgebieden buiten bestaand bebouwd gebied is in de periode 2000 - 2017 licht toegenomen 556 tot 590. In Voorst, Neerijnen en Overbetuwe zijn in de periode 2000-2017 respectieve 13, 7 en 6 woningen gebouwd in reserveringsgebieden Deze nieuwbouw is soms eerder aangevangen dan de inwerkingtreding van de PKB. Of de nieuwbouw strijdig is met het beleid, is niet onderzocht.
In periode 2000 - 2017 is binnen bestaand bebouwd gebied het aantal woningen vrijwel constant gebleven. Het bedroeg 21 in 2000 en 20 in 2017.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal belang: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden Ruimte voor de Rivier.
Omschrijving
Ontwikkeling woningen en gebouwen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier' (Rijnstroomgebied) en reserveringsgebieden in het Maasstroomgebied.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De begrenzingen van de reserveringsgebieden zijn overgenomen uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro 2011). Voor berekening is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Barro 01-01-2018. (Barro, 2018)Met ingang van 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die de registratie van woningen via het Woningregister van het CBS vervangt. Deze cijfers sluiten niet aan op oude statistieken, er is sprake van een trendbreuk. Per saldo registreert de BAG meer verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie. Daarnaast kunnen administratieve onzuiverheden die met de opstart van de BAG te maken hebben, leiden tot een onjuiste volgtijdelijke vergelijking zoals die in de MIR 2016 wordt toegepast. Vandaar dat een aantal additionele correcties toegepast zijn op stand gegevens die CBS heeft gepubliceerd op basis van de BAG. Met deze correcties zijn de standen van 1 januari 2012, 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van de BAG opgehoogd of verlaagd. Hiermee wordt voorkomen dat verschillen in tijdigheid van mutaties in het Woningregister en de BAG leidt tot een onjuiste interpretatie van groei of afname. Meer informatie is opgenomen in 'Trendbreuk BAG'; www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
Telling op basis van Woningregistratie van het CBS. Vanaf 2012 is de bron daarvan gewijzigd waardoor er een trendbreuk optreedt; www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2017 (indicator 2041, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.