Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode tussen 2010 en 2012 zijn er 682 woningen gebouwd binnen de natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zoals die begrensd is in de SVIR. Sinds 2000 zijn er in totaal 8930 woningen bijgekomen. Vanaf 2008 nemen de aantal nieuw gebouwde woningen in de EHS sterk af.

Wanneer echter de door de provincies begrensde EHS als uitgangspunt genomen wordt dan komt er een ander beeld naar voren: 162 woningen in de periode 2010 - 2012 (1666 sinds 2000).

Ontwikkeling aantal woningen in de EHS
  2000-20022002-20042004-20062006-20082008-20102010-2012totaal
GroningenEHS - SVIR7054-1-213
 Provinciale EHS5067-1-215
FrieslandEHS - SVIR2-40-4251
 Provinciale EHS0011417
DrentheEHS - SVIR5-16-16396
 Provinciale EHS1-111-18788
OverijsselEHS - SVIR686564584953357
 Provinciale EHS706464687157394
FlevolandEHS - SVIR000-10-1-2
 Provinciale EHS000-1-1-1-3
GelderlandEHS - SVIR55175617171163
 Provinciale EHS62537215510245489
UtrechtEHS - SVIR44-23286611835268
 Provinciale EHS27-30-31952671
Noord-HollandEHS - SVIR11081005202417829795477445
 Provinciale EHS42-1435962
Zuid-HollandEHS - SVIR0855115685
 Provinciale EHS46647211094
ZeelandEHS - SVIR174385185132
 Provinciale EHS1690120608213
Noord-BrabantEHS - SVIR410-331061148
 Provinciale EHS93-4-51-22
LimburgEHS - SVIR1801191094523314
 Provinciale EHS1561171084523314
Nederland totaalEHS - SVIR136510712307215413516828930
 Provinciale EHS2131122695443661621666

Woningbouw beperkt toegenomen m.u.v. Noord-Holland

De tabel laat per provincie zien hoeveel woningen er de afgelopen tien jaar in de ecologische hoofdstructuur zijn bijgekomen. Voor zowel de SVIR-EHS als de provinciale EHS zijn deze aantallen over het algemeen beperkt. Wat wel opvalt zijn de aantallen woningen die in de SVIR-EHS gebouwd zijn in de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij om bouwlocaties in de gemeenten Heerhugowaard (Stad van de Zon), Zaanstad (Krommenie-Noorderveld en Wormerveer-Willis), Purmerend, Edam-Volendam (Broekgouw), Heemskerk (Waterakkers), Aalsmeer (Oosteinde), Wijdemeren, Bergen, Egmond a/d Hoef, Amstelveen, Wieringen en Castricum. Hoewel deze locaties vallen binnen de op de SVIR natuurkaart als EHS aangemerkte gebieden, waren deze locaties al op de Streekplankaart van de provincie Noord-Holland uit 2004 als woonlocaties (Bestaand Bebouwd Gebied in 2014) aangegeven en al langere tijd in ontwikkeling.

In de provinciale EHS zijn vooral woningen gebouwd in Gelderland. Het gaat hier om een nieuwbouwproject in de gemeente Rijnwaarden.

De verschillen tussen de SVIR-EHS en de provinciale EHS komen door de na het uitkomen van de SVIR door de provincies aangepaste begrenzingen.
De SVIR legt beperkingen op aan woningbouw in de EHS. Alleen onder een aantal strenge voorwaarden is woningbouw mogelijk. Deze monitor beperkt zich tot het beschrijven van de fysieke ontwikkelingen; er is dus niet nagegaan of bij woningbouw aan deze voorwaarden is voldaan.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De minister van IenM heeft aan de Tweede Kamer toegezegd ook de doelen uit de Nota Ruimte die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn losgelaten, te blijven monitoren. Het gaat hierbij om beleid waarvan de minister tijdens de Kamerbehandeling van de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte expliciet heeft aangegeven dat het niet is gedecentraliseerd, maar is 'losgelaten'. Het beleid is niet expliciet overgedragen aan de decentrale overheden, waardoor het staat hen vrij staat het te continueren dan wel te wijzigen of te beëindigen.
Deze indicator is dan ook nadrukkelijk een indicator van (een selectie van het) losgelaten rijksbeleid, en niet van beleid van andere overheden. Voor het monitoren van dit losgelaten rijksbeleid is gebruik gemaakt van bestaande indicatoren uit de voormalige Monitor Nota Ruimte die, vaak in gewijzigde vorm, zijn geactualiseerd. Het gaat om indicatoren op het gebied van verstedelijking (verdichting en nabijheid) en open ruimte en landschap (woningbouw in Rijksbufferzones en Nationale Landschappen).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bouwen in natuurgebieden
Omschrijving
Rode ontwikkelingen in de EHS
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Intelling van woningen in de EHS op basis van het Woningregister (CBS)
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
2-jaarlijks
Opmerking
Verschil EHS SVIR en Nota Ruimte
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2012 (indicator 2050, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.