Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode tussen 2000 en 2015 zijn er in totaal 11 976 woningen gebouwd binnen de natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zoals die begrensd is in de SVIR. In de periode 2000 - 2010 zijn er in totaal 8 746 woningen bijgekomen. In de periode 2010-2012 waren dit er 799, en vanaf 2012 tot 2015 werden er 2431 woningen bijgebouwd.

Woningbouw beperkt toegenomen m.u.v. Noord-Holland

In de afgelopen tien jaar is het aantal woningen dat in de ecologische hoofdstructuur is gebouwd beperkt gebleven. Wat wel opvalt zijn de aantallen woningen die in de SVIR-EHS gebouwd zijn in de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij om bouwlocaties in de gemeenten Heerhugowaard (Stad van de Zon), Zaanstad (Krommenie-Noorderveld en Wormerveer-Willis), Purmerend, Edam-Volendam (Broekgouw), Heemskerk (Waterakkers), Aalsmeer (Oosteinde), Wijdemeren, Bergen, Egmond a/d Hoef, Amstelveen, Wieringen en Castricum. Hoewel deze locaties vallen binnen de op de SVIR natuurkaart als EHS aangemerkte gebieden, waren deze locaties al op de Streekplankaart van de provincie Noord-Holland uit 2004 als woonlocaties (Bestaand Bebouwd Gebied in 2014) aangegeven en al langere tijd in ontwikkeling.

De opvallende toename van het aantal woningen in de periode 2012-2015 komt voor een groot deel door de het overschakelen naar een ander basisbestand voor het tellen van het aantal woningen. In 2012 is overgegaan van de Woningregistratie naar de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
De SVIR legt beperkingen op aan woningbouw in de EHS. Alleen onder een aantal strenge voorwaarden is woningbouw mogelijk. Deze monitor beperkt zich tot het beschrijven van de fysieke ontwikkelingen; er is dus niet nagegaan of bij woningbouw aan deze voorwaarden is voldaan.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte


Een van de doelen van de SVIR is om 'flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te overleven en zich te ontwikkelen'. Vanuit ruimtelijk oogpunt zijn daarbij volgens de SVIR twee zaken essentieel: het behoud van leefgebieden en de mogelijkheden van soorten om zich te verplaatsen.
De (toenmalige) EHS zoals die in de SVIR is opgenomen, wijkt af van de NNN zoals die op dit moment juridisch is vastgelegd in het provinciale beleid (provinciale ruimtelijke verordeningen). Omdat er op dit moment nog geen landelijk kaartbeeld beschikbaar is van de NNN zoals die in de provinciale verordeningen is vastgelegd, is hier vooralsnog uitgegaan van de EHS uit de SVIR. Zodra een dergelijk kaartbeeld beschikbaar is, zal deze indicator worden aangevuld.
De door het Rijk geïnitieerde herijking en decentralisering van de EHS hebben ertoe geleid dat de huidige NNN een beperkter areaal beslaat dan de toenmalige EHS. De conclusie dat het aantal woningen dat in de EHS is gebouwd beperkt van omvang is gebleven, is daarmee ook geldig voor de in areaal beperktere NNN.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bouwen in natuurgebieden
Omschrijving
Woningbouw in de EHS
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Met ingang van 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die de registratie van woningen via het Woningregister van het CBS vervangt. Deze cijfers sluiten niet aan op oude statistieken, er is sprake van een trendbreuk. Per saldo registreert de BAG meer verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie. Daarnaast kunnen administratieve onzuiverheden die met de opstart van de BAG te maken hebben, leiden tot een onjuiste volgtijdelijke vergelijking zoals die in de MIR 2016 wordt toegepast. Vandaar dat een aantal additionele correcties toegepast zijn op stand gegevens die CBS heeft gepubliceerd op basis van de BAG. Met deze correcties zijn de standen van 1 januari 2012, 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van de BAG opgehoogd of verlaagd. Hiermee wordt voorkomen dat verschillen in tijdigheid van mutaties in het Woningregister en de BAG leidt tot een onjuiste interpretatie van groei of afname. Meer informatie is opgenomen in 'Trendbreuk BAG'; www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
2-jaarlijks
Opmerking
De cijfers voor een aantal provincies van deze nieuwe indicatorversie wijken af van de vorige versie door een correctie.
Betrouwbaarheidscodering
Telling op basis van Woningregistratie van het CBS. Vanaf 2012 is de bron daarvan gewijzigd waardoor er een trendbreuk optreedt; www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2015 (indicator 2050, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.