Barrières en versnippering van de Ecologische Hoofdstructuur, 2005 - 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2006 was circa 5% van de 208 knelpunten in de ruimtelijke samenhang Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door infrastructuur opgelost.

Oplossing knelpunten versnippering door infrastructuur: de stand van zaken

Op 1 januari 2006 waren 10 van de 208 knelpunten in de ruimtelijke samenhang van natuurgebieden geheel opgelost. Daarnaast waren er 4 knelpunten gedeeltelijk opgelost.

  • Eind 2006 waren 17 knelpunten geheel en 10 gedeeltelijk opgelost.
  • Eind 2007 waren 30 knelpunten geheel en 11 gedeeltelijk opgelost.

Knelpunten in ruimtelijke samenhang natuurgebieden door barrièrewerking infrastructuur per provincie

Tabel Knelpunten in ruimtelijke samenhang natuurgebieden door barrièrewerking infrastructuur per provincie (Meerjarenprogramma Ontsnippering, 2004)
Provincie Aantal knelpunten MJPO
Drenthe 17
Flevoland 10
Friesland 14
Gelderland 19
Groningen 13
Limburg 25
Noord-Brabant 31
Noord-Holland 15
Overijssel 15
Utrecht 19
Zeeland 15
Zuid-Holland 15
   
Totaal 208

Ruimtelijk beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Het ruimtelijk beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De provincies moeten in hun beleid vaststellen welke natuurkwaliteit binnen de EHS beschermd moet worden en welke condities daarvoor gerealiseerd moeten worden. Infrastructuur kan een belemmering vormen voor realisatie van die natuurdoelen, omdat deze de uitwisselingsmogelijkheden van diersoorten beperkt die zich over de grond bewegen, zoals zoogdieren, amfibieën, reptielen en vele insectensoorten. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) geeft, zoals aangegeven in de Nota Ruimte, een overzicht van de voorgenomen ontsnipperingsmaatregelen bij rijkswegen, spoor- en vaarwegen. In totaal zijn in Meerjarenprogramma 208 knelpunten beschreven, zie onderstaande tabel. Deze knelpunten dienen in 2018 te zijn opgeheven. De totale kosten voor de realisatie van het MJPO zijn geraamd op 410 miljoen euro. V&W reserveert 250 miljoen, LNV stelt tot en met 2018 ongeveer 160 miljoen beschikbaar.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Opheffing barrièrewerking (hoofd)infrastructuur in ehs; bescherming, instandhouding en ontwikkeling ehs, vhr en nb-wet gebieden.


Operationele doelstellingen:

  • Behoud en versterking van de variatie tussen stad en land; borging en ontwikkeling van natuurwaarden.


Algemene doelstellingen:

  • Vitaal platteland; borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Barrières en versnippering van de Ecologische Hoofdstructuur
Omschrijving
Definitie indicator: Aantal knelpunten in de ruimtelijke samenhang EHS als gevolg van barrières door infrastructuur.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Verkeersinfrastructuur doorsnijdt leefgebieden van dieren. Deze infrastructuur vormt namelijk barrières voor deze dieren. Om het leefgebied weer te verbinden en daarmee overlevingskansen en duurzaamheid van populaties te vergroten, dienen maatregelen genomen te worden, zoals de aanleg van faunatunnels, ecoducten, vistrappen en natuurbermen. Deze informatie over de voortgang van ontsnipperende maatregelen is afkomstig van de MJPO-monitor.
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Barrières en versnippering van de Ecologische Hoofdstructuur, 2005 - 2007 (indicator 2051, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.