Barrières en versnippering van de Ecologische Hoofdstructuur, 2005-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2012 was circa 27% van de 215 door Rijksinfrastructuur veroorzaakte knelpunten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgelost.

Voortgang projecten ontsnippering Ecologische Hoofdstructuur verloopt traag

Het Nederlandse natuurbeleid streeft naar duurzame condities voor het voortbestaan van alle in 1982 voorkomende soorten en populaties. In Nederland worden veel natuurgebieden doorsneden door wegen, waterwegen en spoorlijnen. Soorten als dassen, vossen, herten, kikkers, reptielen, salamanders, bunzingen, konijnen, vogels, (vleer)muizen, insecten en/of spinnen kunnen hiervan last ondervinden. Voor het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) zijn 215 knelpunten geïdentificeerd die veroorzaakt worden door rijkinfrastructuur. In het MJPO wordt nagestreefd deze knelpunten uiterlijk in 2018 op te heffen. Voor het opheffen van de infrastructurele barrières worden maatregelen zoals ecoducten, dassentunnels, ecoduikers, faunatunnels, boombruggen en hop-overs ingezet. In veel gevallen wordt ook gekeken of bestaande bruggen en viaducten geschikt gemaakt kunnen worden voor medegebruik door dieren. Het gebruik van rasters, geleiding door struiken en stobbenwallen is daarbij een beproefd middel. Eind 2011 was 27% van de knelpunten opgelost en 20% van de knelpunten was gedeeltelijk opgelost.

Voortgang projecten ontsnippering EHS: provinciaal perspectief

Niet elke provincie kent evenveel knelpunten ten aanzien van ontsnippering. Ook is de voortgang verschillend per provincie. De mate waarin knelpunten in 2011 waren opgelost varieert tussen de 5% en 67%. Over de oorzaken van deze verschillen zijn geen algemene uitspraken te doen.

Nieuw ruimtelijk beleid voor de EHS

Met de Ecologische Hoofdstructuur wordt de totstandkoming van een samenhangend netwerk van natuurgebieden nagestreefd. De EHS is de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan het keren van de internationale achteruitgang van biodiversiteit. Met de aanleg van de EHS door nieuwe natuur te realiseren, wordt getracht leefgebieden van soorten te vergroten en te verbinden. Het Rijk streeft ernaar de EHS in 2021 in herijkte vorm, dat wil zeggen kleiner dan oorspronkelijk beoogd in 1990, gerealiseerd te hebben. Onduidelijk is nog wat de herijking betekent voor de MJPO-doelen. Provincies moeten uiterlijk in 2013 de herijkte EHS hebben vastgesteld. Daarna zal duidelijk worden wat dit betekent voor het MJPO.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal belang 11: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Barrières en versnippering van de Ecologische Hoofdstructuur, 2005 - 2011
Omschrijving
Definitie indicator: Aantal knelpunten in de ruimtelijke samenhang EHS als gevolg van barrières door infrastructuur.
Verantwoordelijk instituut
Alterra Wageningen UR (Edgar van der Grift)
Berekeningswijze
Verkeersinfrastructuur doorsnijdt leefgebieden van dieren. Deze infrastructuur vormt namelijk barrières voor deze dieren. Om het leefgebied weer te verbinden en daarmee overlevingskansen en duurzaamheid van populaties te vergroten, dienen maatregelen genomen te worden, zoals de aanleg van faunatunnels, ecoducten, vistrappen en natuurbermen. Deze informatie over de voortgang van ontsnipperende maatregelen is afkomstig van de MJPO-monitor.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nationaal en provinciaal
Andere variabelen
nvt
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Jaarverslag MJPO
Opmerking
-
Betrouwbaarheidscodering
A Integrale enquête

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Barrières en versnippering van de Ecologische Hoofdstructuur, 2005-2011 (indicator 2051, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.