Ontwikkeling mobiliteit, 2000-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afgelopen 12 jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met ongeveer 4% toe. Sinds 2007 doet zich een stabilisatie voor, in het bijzonder bij het autogebruik. Het goederenvervoer over de weg vertoont een vergelijkbaar patroon.

Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit, Bron: KiM (Mobiliteitsbalans 2013)
                 
  Bron 2000 2007 2008 2009 2010 2 2011 2 2012 2
                 
Personenmobiliteit in Nederland (miljard reizigerskilometers) 1 OVG/MON/OViN 177 184 183 183 183 184 184
Autobestuurder 1 OVG/MON/OViN 86 93 94 94 94 96 96
Autopassagier 1 OVG/MON/OViN 46 45 43 42 41 41 40
Openbaar vervoer 1 OVG/MON/OViN 22 22 22 23 23 23 23
Langzaam verkeer 1 OVG/MON/OViN 17 19 19 19 19 19 19
Overig 1 OVG/MON/OViN 5 5 5 6 6 6 6
                 
Trein NS, KpVV, schatting KiM 15 16,3 17 17,1 17,2 17,6 17,9
Bus, tram, metro WROOV/NEA, schatting KiM 6,5 6,5 6,4 6,5 6,7 7  
Luchtvaart (miljoen passagiersbewegingen) Luchthavens 40,8 50,5 50,4 46,5 48,7 54,1 55,8
                 
  Bron 2000 2007 2008 2009 2010 2 2011 2 2012 2
                 
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied (miljard tonkilometer)   107 122 123 106,4 113,9 118,0 115,2
Weg (excl.bestelauto's) CBS/raming KiM 48,9 55,2 56,3 53,6 55,8 55,8 53,9
Binnenvaart CBS 41,3 45 44,4 35,6 40,2 44,7 43,7
Spoor CBS 4,6 7,2 7 5,6 5,9 6,4 6
Pijpleiding CBS/raming KiM 12,5 14,5 14,8 11,6 11,9 11,1 11,6
                 
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied (miljoen ton) CBS/raming KiM 1.486 1.779 1.776 1.625 1.667 1.707 1.691
waarvan overslag
luchtvracht
CBS 1,3 1,7 1,6 1,3 1,6 1,6 1,5
waarvan overslag
zeevracht
CBS/raming KiM 424,5 536,8 560,4 509,5 568,0 577,5 585,5
                 
1 Omdat het om een steekproef gaat, heeft de omvang van het jaarlijkse mobiliteitscijfer een statistische onzekerheid. Deze onzekerheid is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen doordat de steekproefgrootte van het OVG/MON/OViN afnam. De cijfers geven een trend weer en geen hard cijfer van jaar tot jaar. 2 Cursief: voorlopige cijfers.

Ontwikkeling mobiliteit

De afgelopen twaalf jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met ongeveer 4% toe. Sinds 2007 doet zich een stabilisatie voor, in het bijzonder bij het autogebruik. Deze stabilisatie komt mede door de afname van het aantal door meerijdende passagiers afgelegde kilometers. Het aantal afgelegde kilometers door autobestuurders en treinreizigers is nog wel gegroeid, met 3 resp. 1,6 miljard. Toch vlakt die groei ook af.

Wat betreft de personenmobiliteit is de personenauto met zo'n 74% van het totaal aantal kilometers nog steeds de dominante vervoerwijze. Fiets, bromfiets en lopen zijn vooral voor korte verplaatsingen belangrijk en leveren in totaal ruim 10% van het totaal aantal kilometers.
Een 13% wordt met trein, bus, tram en metro afgewikkeld. Het openbaar vervoer is vooral belangrijk in de spits en in de relaties binnen, tussen en van en naar de groter steden.

Tussen 2000 en 2012 groeide het goederenvervoer (gemeten in tonkilometers) met 7%
Na een sterke groei tot 2008 volgde een scherpe daling in 2009 en een herstel vanaf 2010. Het goederenvervoer is meer dan de personenmobiliteit gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Binnen het vrachtvervoer zijn vooral de binnenvaart, het spoorvervoer en de luchtvracht conjunctuurgevoelig.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van de personen en goederenmobiliteit
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
Afhankelijk van het gegeven zijn de volgende bron geraadpleegd door KiM: OVG,MON, OViN, NS, KpVV, WROOV/NEA, Luchthavens, CBS, raming KiM
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling mobiliteit, 2000-2012 (indicator 2141, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.