Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit 2010-2020

Tussen 2010 en 2019 nam de totale personenmobiliteit (gemeten in afgelegde afstand) in Nederland met 3 procent toe. Als gevolg van de COVID-19 pandemie nam de afstand die inwoners van Nederland tussen 2019 en 2020 op Nederlands grondgebied aflegden, met 30% af.
De vervoersprestatie (in tonkm op Nederlands grondgebied) van het wegvervoer, de binnenvaart, het spoorgoederenvervoer en het pijpleidingvervoer nam in 2020 met 2,8% af.

Ontwikkeling afgelegde afstand naar vervoerwijze

Tussen 2010 en 2019 nam de totale personenmobiliteit (gemeten in afgelegde afstand) in Nederland met 3 procent toe (dat is gemiddeld jaarlijks 0,3%). Als gevolg van de COVID-19 pandemie nam de afstand die inwoners van Nederland tussen 2019 en 2020 op Nederlands grondgebied aflegden, met 30% af, van 184,5 miljard km naar 128,5 miljard km.
De per auto afgelegde afstand (als bestuurder en als passagier) nam tussen 2010 en 2019 met 2% toe. Als gevolg van de COVID-19 pandemie daalde dat in 2020 met 28%, van 134,5 km naar 96,5 km.
Tussen 2010 en 2019 groeide het totale treingebruik jaarlijks met gemiddeld 3,5%, van 17,1 naar 20,3 miljard kilometer.
Het treingebruik in 2020 was goed voor een afstand van 9,1 miljard km; dat is 55% minder dan in 2019. Met NS legden reizigers in 2020 8,5 miljard km af; dit is een afname van 56% ten opzichte van 2019. Het treingebruik bij de andere personenvervoerders was 0,6 miljard reizigerskm in 2020, een afname met 48% ten opzichte van 2019.
De totale met bus, tram, metro en ov-ferry afgelegde afstand groeide over de periode 2014 en 2019 gemiddeld ongeveer 4% per jaar, van 4,8 miljard km in 2014 naar 5,6 miljard km in 2019. Tussen 2019 en 2020 nam de afgelegde afstand af met 49%, naar 2,9 miljard km.

Grootste deel totaal afgelegde gaat per auto

Ongeveer 75% van de totaal afgelegde kilometers gaat per auto (als bestuurder en passagier). Dit aandeel is tussen 2010 en 2020 ongeveer gelijk gebleven. Het openbaar vervoergebruik omvatte zowel in 2010 als in 2019 zo'n 12% van de totaal afgelegde kilometers. In 2020 is dat aandeel gedaald naar 7% als gevolg van de COVID-19 pandemie. De fiets was tussen 2010 en 2019 goed voor 8% à 9% van de totaal afgelegde kilometers. In 2020 steeg dat aandeel naar 10%.

Vervoersprestatie in het goederenvervoer

De gevolgen van de COVID-19-crisis waren ook merkbaar in het goederenvervoer. De vervoersprestatie (in tonkm op Nederlands grondgebied) van het wegvervoer, de binnenvaart, het spoorgoederenvervoer en het pijpleidingvervoer nam in 2020 met 2,8% af, van 132,5 miljard tonkm in 2019 tot 128,8 miljard tonkm in 2020. Deze afname vormde een breuk met de voorgaande jaren, waarin de vervoersprestatie jaarlijks groeide. Tussen 2010 en 2019 nam de vervoersprestatie in totaal toe met 11,7%.
 

Bronnen

  • KiM (2021), Mobiliteitsbeeld 2021. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van de personen en goederenmobiliteit
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
Afhankelijk van het gegeven zijn de volgende bron geraadpleegd door KiM: OViN, OdIN, NS, KpVV/CROW, CBS.
Basistabel
Mobiliteitsbeeld 2021
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
1 keer per 2 jaar
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd (steekproef en schattingen/ramingen)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit 2010-2020 (indicator 2141, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.