Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 is de vierde rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (nu de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)). Deze derde vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2016, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en, voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte, de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones. Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland

Nationaal belang 1:  Excellente ruimtelijk-economische structuur

Nationaal belang 2: Hoofdnetwerk energievoorziening en energietransitie

Nationaal belang 3: Hoofdnetwerk buisleidingen

Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik ondergrond

Voor dit nationaal belang worden geen indicatoren opgesteld.

Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid

Nationaal belang 5: Hoofdnet wegen, spoorwegen en vaarwegen

Nationaal belang 6: Benutting bestaande mobiliteitssysteem

Nationaal belang 7: Instandhouden hoofdnetwerk wegen, spoorwegen en vaarwegen

Waarborgen van een leefbare en veilige omgeving

Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit

Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid

Nationaal belang 10: Behoud cultuur-historische en natuurlijke kwaliteiten

Nationaal belang 11: Nationaal netwerk van natuur

Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten

Voor dit nationaal belang worden geen indicatoren opgesteld.

Goed systeem van ruimtelijke ordening

Nationaal belang 13: Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming

Essentiële onderdelen Nota Mobiliteit

Essentiële onderdelen Nota Mobiliteit (Bijlage 6 SVIR)

Losgelaten Rijksbeleid

Achtergrondindicatoren

Auteurs

Overige auteurs
Rienk Kuiper
Wim Blom

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor Infrastructuur en Ruimte
Publicatiedatum
6 september 2018
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands