In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Melkquota en fosfaatrechten bepalend voor ontwikkeling Nederlandse melkveestapel.

11 juli 2021 | melkvee.nl

De omvang van de Nederlandse veestapel kent een grillig verloop. Nationale en Europese wet- en regelgeving drukken een belangrijk stempel op met name de omvang van de melkveestapel. Sinds 1980 is het aantal runderen met ruim een kwart afgenomen en het aantal melk- en kalfskoeien met 37 procent. In 1980 telde Nederland 5,2 miljoen runderen, waarvan 2,53 miljoen melk- en kalfskoeien.

Oppervlakte landbouwgrond nam in 40 jaar met 10% af

8 juli 2021 | agriholland.nl

In de periode 1980-2020 nam de oppervlakte landbouwgrond met 10% af. Het aantal bedrijven daalde met 63%, waardoor de schaal van de agrarische ondernemingen in Nederland wel behoorlijk toenam. Het aandeel grasland nam vanaf 1980 af, maar heeft in 2020 nog een aandeel van 54% in de gebruikte landbouwgrond.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland daalde in 20 jaar met 46%

8 juli 2021 | agriholland.nl

In 2000 waren er nog 97.400 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. In 2020 is het aantal afgenomen tot 52.700. Dat betekent, een daling van 46% in 20 jaar. In 2000 bedroeg de gemiddelde standaardopbrengst van een land- en tuinbouwbedrijf 194.000 euro. In 2020 is dat toegenomen tot 476.000 euro. In 2000 hadden land- en tuinbouwbedrijven gemiddeld 20 hectare cultuurgrond.

Zonnepark en windmolens dreigingen voor natuur

7 juli 2021 | foodagribusiness.nl

Klimaatverandering, de aanleg van windmolenparken en zonneparken zijn de nieuwe bedreigingen voor de natuur en de vogels. Dat valt op te maken uit de staat van instandhouding van soorten en habitattypes die woensdag 7 juli is gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving.

Voorzichtige verbetering in gemiddelde bedreiging van soorten

14 juni 2021 | www.groeneruimte.nl

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. Tot het jaar 2005 liep het aantal bedreigde soorten nog licht op, maar in de 10 jaar daarna herstelden populaties van een aantal dier- en plantensoorten enigszins en werden de Rode Lijsten iets korter.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

7 september 2016

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze tweede  vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.