In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Nature Today | Prototype Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd

27 mei 2023 | naturetoday.com

IUCN , Naturalis Biodiversity Center , SoortenNL , Sovon Vogelonderzoek Nederland 27-MEI-2023 - Nederlandse natuurgebieden staan zwaar onder druk, waardoor zelfs algemene soorten als het konijn en de egel in aantallen afnemen. Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030.

WHO-norm voor concentratie stikstofdioxiden in de lucht is voor Nederland lastig haalbaar

25 mei 2023 | groeneruimte.nl

In 2022 bleef de concentratie stikstofdioxide in Nederland op de meetlocaties van het luchtmeetnet onder de jaargemiddelde Europese grenswaarde van 40 microgram per m3. Dit geldt voor zowel voor de regionale en stedelijke achtergrondlocaties als voor de door verkeer sterk belaste locaties.

Lijst met bedreigde reptielen, amfibieën en broedvogels is geslonken

24 mei 2023 | volkskrant.nl

Het gaat iets beter met reptielen, amfibieën en broedvogels in Nederland. Er zijn minder bedreigde soorten dan in 2021, laten nieuwe gegevens van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) zien. Welke soorten nu niet meer bedreigd zijn, maakt het CLO niet bekend. Bedreigde soorten worden bijgehouden op de ‘Rode Lijst’.

Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

23 mei 2023 | rsscockpit.com

In 2022 bleef de concentratie stikstofdioxide (NO2) in Nederland op de meetlocaties van het luchtmeetnet onder de jaargemiddelde Europese grenswaarde van 40 ...

Prototype Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd

23 mei 2023 | groeneruimte.nl

IUCN NL ontwikkelt in samenwerking met Naturalis, SoortenNL en Sovon het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Het dashboard biedt een overzicht van wetenschappelijk onderbouwde en regelmatige geüpdatete informatie over de biodiversiteit in Nederland.

CBS: veel vraag naar data over biodiversiteit

23 mei 2023 | ictmagazine.nl

Het CBS krijgt steeds meer vraag naar metingen van biodiversiteit op grote schaal. Daardoor vinden er vaker metingen plaats en wordt de samenwerking tussen de natuurstatistieken en de natuurlijk kapitaalrekeningen daarom de komende tijd versterkt.

Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

22 mei 2023 | rsscockpit.com

Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals ...

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

22 mei 2023 | dutchliquid.com

/ Auteur: Masja de Ree Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter. Op 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit, staan we stil bij de natuurstatistieken van het CBS en de steeds grotere vraag naar data over soorten en ecosystemen, zowel binnen als buiten het CBS.

Ammoniakemissie door land- en tuinbouwnam in 2021 met 1,5 kiloton af

22 mei 2023 | agriholland.nl

In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2021 veranderde de ammoniakemissies weinig, met van jaar tot jaar kleine stijgingen en dalingen. In 2021 was er een lichte daling van 1,5 kiloton ten opzichte van 2020.

Ammoniakemissie door land- en tuinbouwnam in 2021 met 1,5 kiloton af

22 mei 2023 | groeneruimte.nl

In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2021 veranderde de ammoniakemissies weinig, met van jaar tot jaar kleine stijgingen en dalingen. In 2021 was er een lichte daling van 1,5 kiloton ten opzichte van 2020.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.