Vervoersprestaties in het goederenvervoer, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het goederenvervoer op Nederlands grondgebied is sinds 1980 sterk toegenomen. Het grootste gedeelde wordt vervoerd over de weg.

Ontwikkeling goederenvervoer

Het goederenvervoer op Nederlands grondgebied door het wegvervoer, de binnenvaart en het railvervoer nam tussen 1980 en 2000 met circa 50% toe. Het wegvervoer heeft de afgelopen twintig jaar de grootste groei meegemaakt. Het railvervoer heeft na een jarenlange teruggang de afgelopen vijf jaar weer terrein teruggewonnen op het wegvervoer en de binnenvaart. Het aandeel van het wegvervoer in het goederenvervoer op Nederlands grondgebied is tussen 1980 en 1995 toegenomen van 40 tot circa 50%. De afgelopen vijf jaar is het aandeel van het wegvervoer ongeveer gelijk gebleven.

Beleidsontwikkelingen versus autonome ontwikkelingen

Door middel van hogere accijnzen en een beleid om transport te verschuiven van de weg naar rails en binnenvaart poogt de overheid de druk van het goederenvervoer op de weg te verlagen. Andere beleidsinvloeden zorgen echter voor een tegengesteld effect, zoals de open grenzen van de EU en een toenemend aanbod van de weginfrastructuur. Daarnaast zijn er een aantal autonome ontwikkelingen die het goederenvervoer over de weg vergroten: hogere productie, langere ritlengte, toenemende frequentie en betrouwbaarheid en dalende vervoerskosten. De verbeterde vervoersplanning compenseren deze invloeden voor een klein deel (RIVM, 2003).

Technische toelichting

De cijfers hebben betrekking op de op het Nederlands grondgebied.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over verkeers- en vervoersprestaties zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vervoersprestaties in het goederenvervoer, 1980-2000 (indicator 0025, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.