Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2022

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bleef in 2022 stabiel ten opzichte van 2021. Na een periode van stijging tussen 2012 en 2019 was er in 2020, het jaar waarin maatregelen golden ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19, een dip in het goederenvervoer. Dit herstelde zich in 2021, ondanks dat er nog steeds een deel van het jaar maatregelen golden. 

Goederenvervoer over de weg het grootst

In 2022 vond 38 procent van het goederenvervoer plaats over de weg. Tussen 2012 en 2021 steeg de totale vervoerde hoeveelheid goederen over de weg met 16 procent. In 2022 trad geen verdere stijging op. Daarnaast is er bij alle vervoerscategorieën behalve het wegvervoer een dip te zien in 2020. 56 procent van de totale hoeveelheid vervoerde goederen betreft grensoverschrijdend vervoer.

Beleidsontwikkelingen

Vanuit de gedachte dat het spoor en de binnenvaart veel 'schonere' vervoerswijzen zijn, heeft de overheid begin jaren negentig getracht een verschuiving van de weg naar het spoor en de binnenvaart te bewerkstelligen. Bovendien zou een verschuiving naar deze vervoerscategorieën een gunstig effect hebben op de filebestrijding. De effecten van dit beleid bleken echter zeer gering. Tevens werd in de loop van de jaren negentig duidelijk dat de te behalen milieuwinst als gevolg van een verschuiving naar het spoor en de binnenvaart in veel gevallen zeer beperkt is. De overheid heeft daarom deze beleidsvorm om de (milieu)druk door het goederenvervoer op de weg te beperken opgegeven.
Beleidsinvloed vanuit Europa zorgt voor een toename van de druk door het goederenwegvervoer op de weg. Voorbeelden hiervan zijn het openstellen van de grenzen van de EU en een toenemend aanbod van de weginfrastructuur.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze

Omschrijving

Het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (exclusief het vervoer via Nederland).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Goederenvervoer op Nederlands grondgebied.

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies

Verschijningsfrequentie

1 keer in de twee jaar

Opmerking

Er is gestart met een nieuwe reeks vanaf 2012, omdat er bij het pijpleidingvervoer een methodewijziging is doorgevoerd waardoor de cijfers van voor 2012 niet meer vergelijkbaar zijn met deze nieuwe reeks. Daarnaast wordt vanaf nu het binnenlands pijpleidingvervoer meegenomen in de cijfers over het goederenvervoer.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2022 (indicator 0025, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.