Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1995-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De waarde van de investeringen in woningen, gebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) is in 2013 bijna 7 procent afgenomen ten opzichte van 2012.

Ontwikkeling investeringen

De investeringen in de bouw zijn te verdelen in investeringen in woningen en GWW-werken. In lopende prijzen zijn de investeringen in woningen ruim 11 procent afgenomen, terwijl die in GWW-werken met slechts 4 procent daalden. Omdat de investeringen in woningen en GWW-werken ongeveer de helft van de totale investeringen uitmaken, drukte deze ongunstige ontwikkeling een grote stempel op de totale investeringen in Nederland. (CBS, 2014c).

Ontwikkeling woningvoorraad

In 2013 zijn 49 311 nieuwbouwwoningen gereedgekomen. De totale woningvoorraad per 31 december 2013 bedraagt ruim 7,5 miljoen. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), deze cijfers sluiten niet aan op oude statistieken (CBS, 2014b), er is sprake van een trendbreuk (CBS, 2014a).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen

Omschrijving

Ontwikkeling van de woningvoorraad, de jaarlijks gereedgekomen nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

Woningen: StatLine: Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regioInvesteringen: Statline: Bbp, productie en bestedingen; kwartalen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1995-2013 (indicator 0042, versie 15 , 11 december 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.