Wereldwijd ruimtegebruik ten behoeve van de Nederlandse consumptie, 2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De ruimte die in de wereld wordt gebruikt voor Nederlandse consumptie, is ruim 3 keer het landoppervlak van Nederland. Per persoon is circa 0,7 hectare nodig.

Ruimtegebruik voor Nederlandse consumptie drie maal oppervlakte van Nederland

Het areaal dat nodig is voor de Nederlandse consumptie is ruim drie maal zo groot als Nederland zelf. Per persoon is circa 0,7 hectare nodig (Rood et al., 2004). Het grootste deel van de benodigde ruimte wordt gebruikt voor de productie van voeding (circa 45%) en voor de productie van hout voor papier, karton en andere houtproducten (circa 50%). Het ruimtebeslag voor voeding is vooral nodig voor vlees en zuivel waarvan de productie van veevoer relatief veel land gebruikt. De Nederlandse consumptie draagt door dit ruimtebeslag bij aan het verlies aan biodiversiteit.

Het Nederlandse ruimtegebruik is in vergelijking met een aantal andere rijke landen relatief laag. Dit komt door het gebruik van gronden met een hoge landbouwproductiviteit, zowel in Nederland als in het buitenland, en door de geringe inzet van biomassa voor energie.

Ecologische voetafdruk

De ecologische effecten van onze consumptie worden grotendeel bepaald door het ruimtegebruik. Dit wordt ook wel aangeduid als onze ecologische voetafdruk. Deze ruimte is immers niet meer beschikbaar voor de natuur. Onderscheiden is hier het ruimtegebruik voor vlees en zuivel (via veevoer), overige landbouwproducten, hout en andere vormen van ruimtegebruik zoals ruimte voor wonen, infrastructuur en recreatie. Dit zijn fysieke hectares die gebruikt worden.

Geen doelen voor milieudruk elders door Nederlandse consumptie

Het Nederlandse milieubeleid is er, net als in andere landen, vooral op gericht de binnenlandse milieudruk terug te dringen. Daarnaast werkt Nederland, waar relevant, in internationaal kader samen aan gemeenschappelijke strengere milieueisen aan producten en diensten, Voorbeelden hiervan zijn een certificeringsysteem voor duurzame biomassa en voor duurzaam geproduceerd hout. Verder worden meestal geen beperkingen opgelegd aan de milieudruk (door landgebruik) die in het buitenland ontstaat voor goederen die Nederland importeert.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wereldwijd ruimtegebruik ten behoeve van de Nederlandse consumptie, 2000 (indicator 0075, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.