Afval

Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer kantoor-, winkel- en dienstenafval wordt nuttig hergebruikt. Verbranden is de tweede wijze van verwerking geworden. De totale hoeveelheid afval stabiliseert.

  1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005
                 
  miljoen kg            
                 
Totaal 2 730 2 675 2 905 3 370 3 475 3 430 3 422 3 297
                 
Nuttige toepassing 430 630 1 135 1 585 1 580 1 619 1 708 1 734
Verbranden 450 500 575 715 1 345 1 452 1 549 1 199
Storten 1 850 1 545 1 190 1 070 545 324 150 348
Lozen 1) 0 0 0 0 0 35 15 16
                 
Bron: SenterNovem, AOO, RIVM; ITM CBS/MNC/jun07/0157
1) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.

Meer nuttige toepassing van KWD-afval

Van de hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD-afval) wordt een steeds groter aandeel nuttig toegepast. Sinds 1990 is het aandeel toegenomen van ongeveer 25% naar meer dan 50% in 2005. Veel KWD-afval wordt verbrand en een klein deel wordt gestort.
Een deel van de nuttige toepassing is gerealiseerd via scheidingsinstallaties. Hierbij worden onder andere brandstofpellets gemaakt die vervolgens als brandstof ingezet worden in cementovens en/of elektriciteitscentrales. Deze bewerkingsstap vindt in toenemende mate plaats. Op basis van onderzoek naar deze scheidingsinstallaties (in 2002 en 2003) is gebleken dat sinds 2002 de verhouding verbranden / storten duidelijk is verschoven ten opzichte van de jaren ervoor. Doordat onduidelijk is wanneer en in welke mate deze verschuiving heeft plaatsgevonden is de verwerking tot en met 2001 gehandhaafd volgens de oude inzichten die daaromtrent bestonden.

Beleid meer richten op bevorderen preventie en nuttige toepassing

Sinds 1995 groeit de hoeveelheid KWD-afval ongeveer net zo snel als het BBP en is er derhalve geen sprake van enige ontkoppeling ofwel preventie. Om die reden is preventie in de KWD-sector (ofwel HDO-sector zoals in het Landelijk afvalbeheerplan aangegeven) een van de speerpunten uit het preventiebeleid. Hiervoor, evenals voor het bevorderen van gescheiden inzameling van afval, is onder meer het programma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen' opgezet, waarin de overheden op dit gebied samenwerken. Verder wordt in het LAP sterk ingezet op de stimulering van het nuttig toepassen van afvalstoffen als brandstof (na scheiding achteraf). Het (gemengd ingezamelde) KWD-restafval is bij uitstek een stroom waarop dit beleid zich zal gaan richten.

Referenties

  • RIVM (2000). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • ITM (2002), Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), meting 2001, ITM Research, Amsterdam.
  • AOO (2004), Bedrijfsafval uit de KWD-sector, meting 2003, AOO 2004-16, AOO, Utrecht.
  • AOO (2004), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • SenterNovem (2007), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2005, SenterNovem, Utrecht
  • SenterNovem (2007), Bedrijfsafval uit de KWD-sector, meting 2005, SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer, Utrecht

Relevante informatie

  • Meer informatie over reinigingsdienstenafval (afval openbare ruimte) dat ook binnen de doelgroep HDO valt, is te vinden op Statline, Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2005 (indicator 0157, versie 07 , 3 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.