NO2-concentraties in Nederland, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling

De luchtkwaliteit voor stikstofdioxide (NO2) in Nederland is in het afgelopen decennium verbeterd, maar normoverschrijding vindt nog steeds plaats. De trend in de jaargemiddelde NO2-concentratie in de afgelopen tien jaar, toont, gemiddeld voor Nederland, een daling van 2% per jaar. De verhogingen in 1991, 1996 en 1997 zijn het gevolg van ongunstige meteorologische omstandigheden in die jaren. De 10% van het oppervlak van Nederland waar de hoogste NO2-concentraties optreden (de bovenste band in de figuur) omvat met name stedelijke gebieden in de randstad.

Beleid

De Europese richtlijn betreffende NO2 stelt grenswaarden voor bescherming van de bevolking tegen blootstelling van de bevolking aan NO2 in de lucht. Voor langdurende blootstelling geldt de grenswaarde van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde NO2-concentratie. Voor de blootstelling aan piekconcentraties van NO2 is de grenswaarde van 200 µg/m3 voor het uurgemiddelde van NO2 welke niet vaker dan 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. De norm voor de jaargemiddelde NO2-concentratie is voor de algemene Nederlandse situatie maatgevend en is strenger dan de oude Nederlandse norm voor NO2. Per 19 juli 2001 zijn deze normen opgenomen in de Nederlandse wetgeving met het Besluit Luchtkwaliteit. Op 1 januari 2010 moet aan de grenswaarden worden voldaan.

Relevantie

Stikstofoxide (NOx) bestaat uit een mengsel van stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). Nadelige effecten bij mens en ecosystemen van met name de fractie NO2 treden op bij kortdurende blootstelling aan hoge niveaus en bij chronische blootstelling aan lage niveaus. Naast directe effecten zijn er ook indirecte effecten op mens en ecosystemen. NOX draagt bij aan de ongewenste vorming van troposferisch ozon terwijl de depositie van NOX en atmosferische volgproducten een aandeel leveren in de verzuring en vermesting van bodem en oppervlaktewater.

Methodiek

Weergegeven zijn statistische gegevens per jaar bepaald uit het ruimtelijk beeld van NO2-concentraties in Nederland met een standaarddeviatie, afhankelijk van het jaar, tussen circa 2,5 en 4 µg/m3.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NO2-concentraties in Nederland, 1990-2001 (indicator 0231, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.