Water en milieu

Bestrijdingsmiddelen in drinkwater

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De concentraties van bestrijdingsmiddelen in drinkwater zijn zo laag dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Slechts incidenteel overschrijden de concentraties de drinkwaternorm van 0,1 μg/l.

Aantal pompstations met normoverschrijding
Bestrijdingsmiddel/metaboliet            
  1995 2000 2005 2006 2007 2008
Bromacil 0 0 0 0 0 0
Bentazon 3 1 0 1 1 0
1,2 Dichloorpropaan 3 0 0 0 0 0
Atrazin 0 0 0 0 0 0
Dikegulac *) 0 1 0 0 0 0
DNOC 0 0 0 0 0 0
AMPA *) 0 0 3 2 4 4
Dinoterp 1 0 0 0 0 0
Fosfamidon 1 0 0 0 0 0
Azinfos-metyl 1 0 0 0 0 0
Diuron 0 0 0 0 0 0
Simazin     0 0 0 0
MCPP 0 1 0 0 0 0
BAM *)   2 5 7 7 7
Monuron     1 0 0 1
Metoxuron     1 0 0 0
Bron: Waterleidingbedrijven (2008) PBL/nov09/0277
*) deze metabolieten zijn beoordeeld als humaan toxicologisch niet relevant en behoeven volgens het Waterleidingbesluit van 2001 niet te voldoen aan de norm voor bestrijdingsmiddelen

Concentraties van bestrijdingsmiddelen in drinkwater zijn geen gevaar voor de volksgezondheid

De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen. Door die maatregelen zijn de concentraties zo laag dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is te verwachten bij alle circa 210 in werking zijnde pompstations in Nederland.

Bestrijdingsmiddelen alleen incidenteel in drinkwater aanwezig

De drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen van 0,1 µg/l wordt slechts incidenteel overschreden, bijvoorbeeld door een storing in het zuiveringsproces of door verontreiniging van grond- en/of oppervlaktewater (RIVM, 2009). De drinkwaternorm is gebaseerd op het voorzorgsprincipe, dat wil zeggen de bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in het drinkwater.
De stof 1,2-dichloorpropaan kwam in het verleden verschillende keren in drinkwater voor in gebieden waar aardappelteelt plaatsvindt. In die gevallen waarbij het nu nog wordt aangetroffen in het grondwater is specifieke zuivering opgesteld. Vanaf 01-01-2003 wordt deze stof niet meer als pesticide aangemerkt, het is geen werkzame stof maar een bijproduct. Er geldt nu een norm van 1,0 μg/l.
Het onkruidbestrijdingsmiddel bentazon wordt bij enkele grondwaterwinningen aangetroffen. In 2008 waren er geen normoverschrijdingen in drinkwater voor bentazon. In het oppervlaktewater dat als bron voor de drinkwaterproductie wordt gebruikt, worden een twaalftal bestrijdingsmiddelen aangetoond (RIVM, 2009). Dit aantal blijft constant.

Beleid met betrekking tot bestrijdingsmiddelengebruik

Het beleid is gericht op het verbod van een aantal middelen en het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik middels het toelatingsbeleid. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met gemeenten om het gebruik van diuron voor onkruidbestrijding op verharde oppervlakken terug te dringen. De drinkwatersector voert samen met landbouwers en gemeenten het project 'Schone bronnen' uit.

Referenties

  • RIVM (2005) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2003. Versteegh, J.F.M. en J.D. te Biesebeek. RIVM, rapportnr. 703719007, Bilthoven. VROM rapport 4233.
  • RIVM (2006) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2004,.J.F.M. Versteegh en H.H.J. Dik. . RIVM, rapportnr. 7037190010,Bilthoven. VROM rapport 5260
  • RIVM (2006) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2005,.J.F.M. Versteegh en H.H.J. Dik. RIVM, rapportnr. 703719014, Bilthoven. VROM rapport 6238
  • RIVM (2007) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2006,.J.F.M. Versteegh en H.H.J. Dik. RIVM, rapportnr. 703719022, Bilthoven. VROM rapport 7420
  • RIVM (2008) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2007,.J.F.M. Versteegh en H.H.J. Dik. . RIVM, rapportnr. 703719034, Bilthoven. VROM rapport 8346
  • RIVM (2009) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2008,.J.F.M. Versteegh en H.H.J. Dik. . RIVM, rapportnr. 703719046, Bilthoven. VROM rapport 7275
  • Ga via www.overheid.nl naar Waterleidingbesluit 2001 (Staatsblad 2001, 31)

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bestrijdingsmiddelen in drinkwater

Omschrijving

Aantal normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in drinkwater van 1995 tot 2008

Verantwoordelijk instituut

RIVM/IMG

Berekeningswijze

Rapportage van overschrijding van de drinkwaternorm van 0,1 μg/l.

Geografisch verdeling

210 pompstations in Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Waterleidingbesluit 2001 (Staatsblad 2001, 31), www.overheid.nl

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Bestrijdingsmiddelen in drinkwater (indicator 0277, versie 09 , 11 december 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.