Lokale leefomgeving

Geluid rondom Schiphol

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De interactieve atlas geeft een beeld van de huidige geluidssituatie rondom Schiphol. Welk gebied heeft de hoogste geluidbelasting? U kunt zelf een set kiezen die inzicht biedt in de veranderingen tussen 1990 en nu.

Wat ziet u in het kaartbeeld?

In het kaartbeeld ziet u de contouren van de geluidbelasting in 2007 gedurende het gehele etmaal in de geluidmaat Lden, zoals die zijn berekend volgens een wettelijk vastgestelde methode. Daarnaast ziet u de 35 locaties waar grenswaarden gelden voor de maximale geluidbelasting door het vliegverkeer gedurende één jaar (de handhavingspunten). Tenslotte ziet u ook de zone waar grootschalige nieuwbouw van woningen wordt beperkt (~53 dB(A) Lden).

Een geluidcontour is een lijn die punten verbindt met een gelijke geluidbelasting. Op diverse plaatsen 'doorsnijden' deze contouren stedelijke gebieden. Het aantal woningen binnen een contour, geeft een indicatie van de geluidbelasting die het vliegverkeer veroorzaakt rondom de luchthaven.

Huidig beleid met betrekking tot geluid van vliegverkeer

Om de omwonenden van Schiphol te beschermen tegen het geluid van het vliegverkeer op Schiphol, zijn door de overheid normen vastgesteld voor de geluidbelasting die het vliegverkeer in een jaar mag veroorzaken. Deze geluidnormen hebben betrekking op de totale geluidbelasting in Lden en de nachtelijke (23-7u) geluidbelasting in Lnight. Deze Europese geluidmaten vervangen de Nederlandse geluidmaten in Kosteneenheid en LAeq die tot de opening van de vijfde baan golden.

Grenswaarden in Lden en Lnight zijn gesteld op 35 respectievelijk 25 handhavingslocaties rondom de luchthaven. Al deze locaties liggen 'op' de oude 35 Ke-zone, respectievelijk de 26 dB(A)LAeq zone waar tot de opening van de vijfde baan het vliegtuiggeluid mee werd gehandhaafd. Naast de grenswaarden op de handhavingspunten geldt een norm voor de totale geluidproductie door de vloot, het Totale Volume Geluid (TVG). Ook deze norm kent aparte grenswaarden voor het vliegtuiggeluid gedurende het gehele etmaal en het nachtelijke vliegtuiggeluid.

Werkelijke geluidbelasting - gemeten of berekend?

Uit onderzoek is bekend dat de gemeten waarden over het algemeen hoger zijn dan de berekende waarden. Bij de handhaving van het vliegtuiggeluid speelt dit geen rol. Wettelijk is vastgelegd hoe de jaarlijkse geluidbelasting dient te worden berekend. Dit voorschrift is toegepast bij zowel de vaststelling van de grenswaarden als bij de handhaving van de geluidnormen. De berekening houdt rekening met vele factoren zoals aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes.

Het verschil dat is geconstateerd tussen gemeten en berekende waarden, maakt het wel lastig om de blootstelling aan vliegtuiggeluid te vergelijken met de blootstelling aan andere bronnen van geluid. Dit kan echter maar een deel van de verklaring bieden voor het feit dat het vliegtuiggeluid, bij gelijke geluidniveaus (in decibel) leidt tot meer hinder dan het geluid van wegen en spoorwegen.

Verschil tussen de geluidnormen in Ke en de Europese norm

De Ke-methodiek wijkt sterk af van de nieuwe Europese methodiek (Lden) (RIVM, 2002). De belangrijkste reden is dat in de Ke-methodiek, vliegtuigen waarvan het maximale geluidniveau op de grond niet hoger is dan 65 dB(A), niet worden meegenomen in de berekening. Zodoende tellen deze vliegtuigbewegingen dus niet mee in de berekening van de ernstige hinder. Omdat ten opzichte van 1990 veel vliegtuigen stiller zijn geworden, tellen steeds minder vliegtuigen in de Ke-berekening mee. Zeker op wat grotere afstand van de luchthaven neemt de berekende geluidbelasting in Ke daardoor aanzienlijk af; ook na opening van de vijfde baan.
Met de nieuwe Europese methodiek (Lden), waarin alle vliegtuigen meetellen, neemt de berekende geluidbelasting in de wijde omgeving rond Schiphol minder af. In de toekomst zal zelfs weer sprake zijn van een toename, omdat vliegtuigen naar verwachting de komende jaren niet veel stiller meer zullen worden.

Toetsing huidig beleid

Uitgaande van het verkeer dat in één jaar is gerealiseerd, wordt de geluidbelasting berekend op de handhavingspunten én van de totale vloot (TVG). Deze waarden worden vergeleken met de grenswaarden. Aan de geluidnormen is voldaan als de berekende waarden niet hoger zijn dan de grenswaarden.

Maatregelen ter voorkoming van overlast

De geluidnormen zijn er op gericht om het aantal woningen met een hoge geluidbelasting niet te laten toenemen. De woningen die te maken hebben met een hoge geluidbelasting zijn voor een groot deel geïsoleerd of hebben recht op isolatie. Woningen met een geluidbelasting hoger dan 70 dB(A) worden gesloopt. Nieuwe geluidoverlast wordt hier voorkomen door een verbod op het bouwen van nieuwe woningen in het gebied met veel vliegverkeer.

Circa 97 procent van de mensen met overlast (ernstige hinder en/of ernstige slaapverstoring) woont in het gebied buiten de 'ring' van handhavingspunten. In dit 'buitengebied' is de geluidbelasting door het vliegverkeer lager, waardoor de kans op (het krijgen van) geluidoverlast (hinder en/of slaapverstoring) in het algemeen lager is. Er worden hier echter veel meer mensen blootgesteld aan het vliegtuiggeluid dan in het gebied binnen de 'ring' van handhavingspunten. In tegenstelling tot het binnengebied is hier ook veel minder gegarandeerd dat er niet gevlogen wordt in gebieden waar veel mensen wonen en dat men niet bouwt in gebieden waar veel gevlogen wordt.

Andere kaartbeelden

Met de interactieve atlas is het mogelijk om als gebruiker van de website zelf kaarten te selecteren. U kunt op deze manier zelf een kaartbeeld van Schiphol en omgeving samenstellen met de landingsbanen, aanvliegroutes, woningen en de geluid- en risicocontouren. De volgende situaties kunt u zelf instellen:

  • Kaarten voor de geluidbelasting door het vliegverkeer in 1990, 2002, 2005 en 2007. Deze kaartbeelden zijn gebaseerd op resultaten van de MER 'Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol'.
  • Met de kaarten voor de nachtelijke geluidbelasting krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de geluidbelasting van het vliegverkeer dat plaatsvindt tussen 23 u 's avonds en 7 u 's ochtends.

Risicocontouren Schiphol in de interactieve atlas

U kunt in de interactieve atlas ook inzicht verkrijgen in de veiligheidssituatie rondom Schiphol.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Geluid rondom Schiphol (indicator 0287, versie 05 , 28 april 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.