Gezondheidsklachten binnenmilieu, 1997

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door onder meer vocht, schimmels en stank in de woning kunnen mensen diverse gezondheidsklachten krijgen. De meest voorkomende klachten zijn problemen met de luchtwegen, hinder en hoofdpijn.

Gezondheidsklachten door het binnenmilieu

De meeste klachten door het binnenmilieu betreffen problemen met de ademhalingswegen (37,6%). Daarnaast zijn hinder (19,4%) en aspecifieke klachten (14,1%), met name hoofdpijn, vaak gehoorde klachten. Hartklachten en maag-darmklachten worden relatief zelden gemeld.

Oorzaken van gezondheidsklachten door het binnenmilieu

De bron van een klacht is meestal chemisch (38,2%) of biologisch (34,3%) van aard. Vooral schimmels en vocht in de woning en stankoverlast zijn belangrijke oorzaken van klachten. Fysische factoren worden minder vaak als oorzaak genoemd (12,6%). De ventilatie van de woning is een belangrijke bron van klachten. Trillingen en straling geven relatief zelden aanleiding tot klagen bij een GGD.

Relevantie

Milieu-gerelateerde gezondheidsklachten zijn meldingen van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard gaan met hinder of gezondheidsklachten. Veelal doen deze klachten zich heel lokaal voor. Inzicht in de aard en omvang van de klachten, helpt de overheid bij het nemen van adequate maatregelen om de problemen te bestrijden.

Methodiek

Veel meldingen van milieu-gerelateerde gezondheidsklachten komen binnen bij GGD'en. Voor 1997 is bij alle GGD'en een inventarisatie gemaakt van meldingen van milieu-gerelateerde gezondheidsklachten, die zich in de woning voordeden. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar gezondheidsklachten en vermeende oorzaken. De landelijke inventarisatie van milieu-gerelateerde gezondheidsklachten is voor de rijksoverheid van belang vanwege de signaalfunctie die deze klachten hebben.

Bronnen

  • Dusseldorp, A., J. Kwekkeboom en R. van Poll (2001). Draagvlak voor landelijke inventarisatie van milieu-gerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Wenselijkheid en haalbaarheid. RIVM (rapportnr. 268 826 002), Bilthoven.
  • Poll, R. van en M. Drijver (1999). Inventarisatie van milieu-gerelateerde klachten en ziekteclusters bij Nederlandse gezondheidsdiensten (GGD'en). RIVM (rapportnr. 268 826 001), Bilthoven.

Relevante informatie

  • GG & GD Amsterdam (1996). Handboek binnenmilieu. GG & GD, Amsterdam.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gezondheidsklachten binnenmilieu, 1997 (indicator 0346, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.