Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2004 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Achtenzestig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2009 en 2010 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en gebrekkige ventilatie worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen. De klachten die het vaakst gemeld worden, zijn klachten van de ademhalingswegen, bezorgdheid en hinder.

Gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2009 en 2010 bij GGD'en werden gemeld gaan 68% over binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden bij GGD'en betreffen problemen met de ademhalingswegen (29%), bezorgdheid (26%) en hinder (13%). Daarnaast komen 'algemene' klachten, zoals moeheid/zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor. Hartklachten en maag-darmklachten worden zelden gemeld.
Bezorgdheid wordt beschouwd als gezondheidsklacht omdat een melder bezorgd is over het effect op de gezondheid zonder dat daadwerkelijk sprake is van een gezondheidsklacht. Met het opnemen van bezorgdheid als in te voeren klacht, worden deze meldingen zichtbaar.
De in 2009 en 2010 genoemde klachten verschillen niet wezenlijk van de eerste twee inventarisaties (2004-2006 en 2008-2009).

Oorzaken van gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels (16%), vocht (10%), plaagdieren (8%) en gebrekkige ventilatie (7%) worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen.

Binnenmilieuproblematiek per regio

De resultaten zijn, voor de zeven meest genoemde bronnen/agentia in het binnenmilieu, opgesplitst naar regio voor 2009-2010 (voor de indeling van GGD'en, zie bijlage D van het RIVM rapport 609300024/2011). Er zijn kleine nuanceverschillen te zien in het aandeel van de meest voorkomende binnenmilieuproblematiek. Zo is het aandeel meldingen over vocht en asbest het grootst in het oosten, en het aandeel ventilatiemeldingen in het zuiden

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gezondheidsklachten binnenmilieu
Omschrijving
Milieu-gerelateerde gezondheidsklachten zijn meldingen van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard gaan met hinder of gezondheidsklachten. Veelal doen deze klachten zich heel lokaal voor. Voor de indicator 'gezondheidsklachten binnenmilieu' zijn alleen de gezondheidsklachten die in relatie werden gebracht met het binnenmilieu geanalyseerd.
Verantwoordelijk instituut
RIVM, Annelike Dusseldorp
Berekeningswijze
Veel meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten komen binnen bij GGD'en. Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om een programma te ontwikkelen waarmee GGD'en op een uniforme manier milieugerelateerde gezondheidsklachten kunnen registreren. Dit programma is in het voorjaar van 2004 gedistribueerd naar alle GGD'en. De berekeningen zijn uitgevoerd op meldingen die zijn gedaan in de jaren 2009 en 2010. De berekeningen specifiek voor binnenmilieu uitgevoerd, aanvullend op de berekeningen die al gedaan waren voor het RIVM rapport 609300024/2011 (Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Derde inventarisatie (2009-2010) ,Datum analyse: 29 november 2011
Basistabel
In beheer bij RIVM
Geografische verdeling
n.v.t.
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur
RIVM rapport 609300024/2011. Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Derde inventarisatie (2009-2010). A. Dusseldorp, E.F. Hall, H.F.P.M van PollDusseldorp, A., R. van Poll, Hall, L (2007). Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2004-2006. RIVM (rapportnr. 609330003)
Opmerking
Sinds januari 2009 registreren alle GGD'en hun meldingen in het landelijke programma. De verzameling van de gegevens is beschreven in Dusseldorp et al.(rapportnr. 609330024/2011. Voor de nu gebruikte tabellen zijn de 3933 klachten betrokken die betrekking hebben op het binnenmilieu (zie hoofdstuk 4 van het rapport).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2004 - 2010 (indicator 0346, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.