Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2004-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ruim 60% van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht en ventilatie worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen. De klachten die het vaakst worden gemeld zijn bezorgdheid, klachten van de ademhalingswegen en hinder.

Gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Ruim 60% van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden bij GGD'en betreffen bezorgdheid (34%), problemen met de ademhalingswegen (24%) en hinder (14%). Daarnaast komen 'algemene' klachten, zoals moeheid/zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor. Hartklachten en maag-darmklachten worden zelden gemeld.

Oorzaken van gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, vocht en ventilatie worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gezondheidsklachten binnenmilieu
Omschrijving
Milieugerelateerde gezondheidsklachten zijn meldingen van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard gaan met hinder of gezondheidsklachten. Veelal doen deze klachten zich heel lokaal voor. Voor de indicator 'gezondheidsklachten binnenmilieu' zijn alleen de gezondheidsklachten die in relatie werden gebracht met het binnenmilieu geanalyseerd.
Verantwoordelijk instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM
Berekeningswijze
Veel meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten komen binnen bij GGD'en. Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om een programma te ontwikkelen waarmee GGD'en op een uniforme manier milieugerelateerde gezondheidsklachten kunnen registreren. Dit programma is in het voorjaar van 2004 gedistribueerd naar alle GGD'en. De berekeningen zijn uitgevoerd op meldingen die zijn gedaan van april 2004 tot december 2006.
Basistabel
In beheer bij RIVM/MGO
Geografische verdeling
n.v.t.
Andere variabelen
n.v.t.
Verschijningsfrequentie
Op verzoek
Achtergrondliteratuur
Dusseldorp, A., R. van Poll, Hall, L (2007). Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2004-2006. RIVM (rapportnr. 609330001/2007), Bilthoven
Opmerking
Het rapport (zie achtergrondliteratuur) is anders opgezet dan in voorgaande jaren, daarom waren voor de oorzaken en gezondheidseffecten van binnenmilieu aanvullende berekeningen nodig.

Vergelijking met de inventarisatie uit 1997Het gemiddelde aantal klachten bedraagt bij de deelnemende GGD'en ongeveer 80. Dit is in ordegrootte vergelijkbaar met het aantal klachten in 1997 (Poll en Drijver, 1999). Het aantal informatieve meldingen is destijds niet geïnventariseerd, dus daarmee kan niet worden vergeleken. De oorzaken die in 1997 in verband werden gebracht met de milieugerelateerde gezondheidsklachten waren ongeveer hetzelfde als in 2004. Chemische oorzaken voeren de boventoon in het buitenmilieu, in het binnenmilieu komen biologische factoren daar qua aantal meldingen dicht in de buurt. Respiratoire klachten waren in 1997 de belangrijkste categorie gezondheidsklachten (37 % van de klachten over het binnenmilieu, 19 % buitenmilieu), gevolgd door hinder (19 % binnenmilieu) en het centrale zenuwstelsel (12 % buitenmilieu).
Betrouwbaarheidscodering
Circa 80 % van de GGD'en in Nederland heeft de meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten en vragen op uniforme wijze geregistreerd sinds april 2004. Het RIVM heeft de gegevens tot en met december 2006 geinventariseerd. Uit de inventarisatie blijkt dat GGD'en jaarlijks samen ongeveer 3700 milieugerelateerde gezondheidsmeldingen ontvangen. Ruim 70 % van de meldingen betreft gezondheidsklachten, de overige 30 % bevat informatievragenDe verzameling van de gegevens is beschreven in Dusseldorp e.a. 2007. Voor de nu gebruikte tabellen zijn de 3235 klachten betrokken die betrekking hebben op het binnenmilieu (zie paragraaf 5.1. van het rapport).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2004-2006 (indicator 0346, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.