Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2007-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Vijfenzestig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen. De klachten die het vaakst gemeld worden zijn bezorgdheid, klachten van de ademhalingswegen en hinder.

Gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Vijfenzestig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden bij GGD'en betreffen bezorgdheid (38 %), problemen met de ademhalingswegen (26%) en hinder (11%). Daarnaast komen 'algemene' klachten, zoals moeheid/zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor. Hartklachten en maag-darmklachten worden zelden gemeld.

Oorzaken van gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gezondheidsklachten binnenmilieu
Omschrijving
Milieu-gerelateerde gezondheidsklachten zijn meldingen van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard gaan met hinder of gezondheidsklachten. Veelal doen deze klachten zich heel lokaal voor. Voor de indicator 'gezondheidsklachten binnenmilieu' zijn alleen de gezondheidsklachten die in relatie werden gebracht met het binnenmilieu geanalyseerd.
Verantwoordelijk instituut
RIVM
Berekeningswijze
Veel meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten komen binnen bij GGD'en. Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om een programma te ontwikkelen waarmee GGD'en op een uniforme manier milieugerelateerde gezondheidsklachten kunnen registreren. Dit programma is in het voorjaar van 2004 gedistribueerd naar alle GGD'en. De berekeningen zijn uitgevoerd op meldingen die zijn gedaan in de jaren 2007 en 2008. De berekeningen specifiek voor binnenmilieu zijn door IMG (Annelike Dusseldorp) uitgevoerd, aanvullend op de berekeningen die al gedaan waren voor het RIVM rapport 6093330003 Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2007-2008.Datum analyse: 7 december 2009Databestand: Data MGKklacht20072008 def subset.savSPSS syntax: klachten en oorzaken binnenmilieu.sps
Basistabel
in beheer bij RIVM/MGO
Geografische verdeling
n.v.t.
Verschijningsfrequentie
Op verzoek
Achtergrondliteratuur
Dusseldorp, A., R. van Poll, Hall, L (2007). Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2004-2006. RIVM (rapportnr. 6093330003 Bilthoven.
Betrouwbaarheidscodering
Circa 80 % van de GGD'en in Nederland heeft de meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten en vragen op uniforme wijze geregistreerd sinds april 2004. Het RIVM heeft de gegevens tot en met december 2008 geïnventariseerd. De grote GGD'en zijn allemaal vertegenwoordigd, het is daarom de verwachting dat het beeld niet zou veranderen als data van de overige 20 % zouden worden toegevoegd. Vanaf 2009 is de dekking overigens 100 % dus in de volgende invenatarisatie zal dat blijkenDe verzameling van de gegevens is beschreven in Dusseldorp et al.(rapportnr. 6093330003). Voor de nu gebruikte tabellen zijn de 3798 klachten betrokken die betrekking hebben op het binnenmilieu (zie paragraaf 4.4.1. van het rapport).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2007-2008 (indicator 0346, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.