Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties is eind 2010 licht toegenomen. Er is een lichte toename op van de hoeveelheid verbrand afval.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties neemt weer toe

Eind 2011 is de totale verbrandingscapaciteit toegenomen ten opzichte van 2010. In 2011 zijn nog twee nieuwe installaties in gebruik genomen, REC van Ormin in Harlingen en SITA ReEnergy in Roosendaal. Hiermee is eind 2011 de totale capaciteit 7 524 kton.

Afzet reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De afzet van reststoffen van verbranding kan per jaar wisselen. Dit hangt samen met de gebruiksmogelijkheden van met name bodemassen. Indien er een aantal grootschalige projecten zijn, zal de vraag toenemen zoals in 2004.

Beleid

In december 2009 is er een convenant gesloten tussen de minister en de sector. Hierin is overeengekomen dat tot 1 januari 2020 de capaciteit om afval te verbrsnden niet zal worden uitgebreid. Een aantal afvalverbrandingsinstallaties krijgt versneld de zogenaamde R1-status, dat wil zeggen dat ze installaties voor nuttige toepassing worden. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om dat te verbranden.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat-Leefomgeving

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2012). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2011. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2011 (indicator 0394, versie 12 , 3 juli 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.