Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Emissie naar lucht, water en bodem

Herkomst vermestende depositie, 2017

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 42% verreweg de grootste bijdrage aan de vermestende depositie.

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage

De bijdrage van alle Nederlandse bronnen samen aan de vermestende (of stikstof of N-) depositie is 60%. De N-depositie in Nederland is met 42% voor het grootste deel afkomstig van de Nederlandse agrarische sector. Voor het merendeel is deze toe te schrijven aan de emissie van ammoniak (NH3).
 
Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de depositie van zuur; zie ook Herkomst verzurende depositie, 2017.
Zie voor uitgebreide informatie over de beleidsaspecten: Vermesting en verzuring: beleid.

Import en export van stikstofverbindingen

De stikstofdepositie in Nederland komt deels uit het buitenland (import). Een deel van de Nederlandse uitstoot komt als vermestende depositie in het buitenland terecht (export). Voor N-depositie afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland ruim 4 keer zo veel exporteert als het van het buitenland ontvangt. Voor stikstof afkomstig van stikstofoxiden is de export ook bijna 4 maal zo groot als de import. Om het uitstotende oppervlak gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Depositie van stikstof in Nederland

Omschrijving

Depositie van stikstof in Nederland op basis van modelberekeningen en uitgesplitst naar bijdragen van gereduceerd stikstof (NHx) en geoxideerd stikstof (NOy)

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Onderdeel van de GCN-berekeningen

Basistabel

Niet van toepassing

Geografisch verdeling

Niet van toepassing

Andere variabelen

Herkomst van de zuurdepositie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2018. (Velders et al., 2018; zie bij 'Referenties').

Opmerking

1] De categorie 'Onverklaard' is geen resultaat van de modelberekeningen, maar bestaat uit een jaarlijks wisselende bijtelling op basis van meetgegevens. De depositie uit deze categorie komt deels uit Nederland en deels uit het buitenland.
2] Stikstofverbindingen leveren zowel een bijdrage aan de verzurende depositie als aan de vermestende depositie.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Herkomst vermestende depositie, 2017 (indicator 0507, versie 11 , 12 juni 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.