Bodem en grondwater

Herkomst vermestende depositie, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse agrarische sector levert met 42% verreweg de grootste bijdrage aan de vermestende depositie in Nederland. Nederlandse bronnen dragen totaal 67% aan de depositie bij. Nederland is een netto-exporteur van stikstofverbindingen

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage

De vermestende (of stikstof) depositie in Nederland is met 42% voor het grootste deel afkomstig van de Nederlandse agrarische sector. Deze depositie is vrijwel geheel toe te schrijven aan de emissie van ammoniak (NH3). De bijdrage van alle Nederlandse bronnen aan de stikstofdepositie is 66%.
 
Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de depositie van zuur; zie ook Herkomst verzurende depositie, 2021.
 
Zie voor uitgebreide informatie over de beleidsaspecten: Vermesting en verzuring: beleid.

Import en export van stikstofverbindingen

Een deel van de stikstofdepositie in Nederland komt uit het buitenland. Een deel van de Nederlandse emissies wordt gedeponeerd in het buitenland. Er is dus sprake van import en export. Voor stikstofdepositie afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland 3,3 x zo veel exporteert als het van het buitenland ontvangt. Voor stikstof afkomstig van stikstofoxiden is de export 4 maal zo groot als de import. Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met de bijdragen van de zeescheepvaart.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Depositie van stikstof in Nederland

Omschrijving

Depositie van stikstof in Nederland op basis van modelberekeningen en uitgesplitst naar bijdragen van gereduceerd stikstof (NHx) en geoxideerd stikstof (NOy)

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Onderdeel van de GCN-berekeningen

Basistabel

Niet van toepassing

Geografisch verdeling

Niet van toepassing

Andere variabelen

Herkomst van de zuurdepositie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Rapportage 2013 (Velders et al., 2013; zie bij 'Referenties').

Opmerking

1] De categorie 'Achtergrond' is geen resultaat van de modelberekeningen, maar bestaat uit een jaarlijks wisselende bijtelling op basis van meetgegevens. De depositie uit deze categorie komt deels uit Nederland en deels uit het buitenland. 2] Stikstofverbindingen leveren zowel een bijdrage aan de verzurende depositie als aan de vermestende depositie.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Herkomst vermestende depositie, 2012 (indicator 0507, versie 06 , 11 juni 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.