Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater. De laatste jaren daalt deze belasting of blijft stabiel.

Trends in de atmosferische depositie

Voor een aantal stoffen zijn geen jaarlijkse gegevens over de atmosferische depositie bekend. Voor die stoffen is de belasting voor de hele tijdreeks (fluorantheen) of een aantal jaren gelijk gehouden (isoproturon, stikstof). Voor de zware metalen zijn wel jaarlijks metingen beschikbaar uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. We zien hier de laatste jaren een daling van de atmosferische depositie, die wordt veroorzaakt door een dalende trend in de luchtemissies voor de metalen. Overigens geldt voor de meeste stoffen dat een groot deel van de verontreiniging uit de lucht afkomstig is uit het buitenland.

Niet inbegrepen in de cijfers: Noordzee en rioolstelsel

De hoeveelheid directe depositie op de Noordzee is voor veel stoffen ruim tweemaal zo groot als de directe depositie op binnenwater. Deze post is in deze indicator en in de andere indicatoren, die de belasting van het oppervlaktewater beschrijven, niet meegenomen, omdat de registratie van overige emissiebronnen naar zoute wateren nog onvolledig is.
De hoeveelheden depositie die in het rioolstelsel terecht komen, zorgen indirect nog voor een extra belasting van het oppervlaktewater via overstorten, regenwaterriolen en effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vrachten worden echter toegerekend aan Riolering en Waterzuivering van de doelgroep Actoren in de waterketen.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

  • Recente cijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Via atmosferische depositie belanden verontreinigingen uit de lucht op het oppervlaktewater (directe depositie) of op het land. Van de hoeveelheden die op het land neerslaan, komt een klein deel uiteindelijk ook in het oppervlaktewater terecht via afspoeling van verharde of onverharde oppervlakken. Daarnaast belandt een deel van de verontreinigingen in het rioolstelsel. Het grootste deel blijft op de bodem. De hier gepresenteerde cijfers hebben alleen betrekking op de directe depositie op binnenwateren en de indirecte depositie via afspoeling van verharde en onverharde oppervlakken naar het oppervlaktewater.De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2003 (indicator 0514, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.