Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater. De laatste jaren is de belasting onveranderd.

Trends in de atmosferische depositie

Met ingang van dit jaarzijn ook voor stikstof en fluorantheen jaarlijkse gegevens over de atmosferische depositie bekend. Alleen voor isoproturon is de belasting voor de een aantal jaren gelijk gehouden, bij gebrek aan een volledige reeks. Voor de zware metalen zijn jaarlijks metingen gebruikt uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. De laatste jaren is de belasting via atmosferische depositie niet veel veranderd. Overigens geldt voor de meeste stoffen dat een groot deel van de verontreiniging uit de lucht afkomstig is uit het buitenland.
Voor isoproturon is de bijdrage aan de landelijke belasting voor 2004 niet bekend. Deze zal in het najaar van 2006 worden toegevoegd.

Niet inbegrepen in de cijfers: Noordzee en rioolstelsel

De hoeveelheid directe depositie op de Noordzee is voor veel stoffen ruim tweemaal zo groot als de directe depositie op de binnenwateren. Deze post is in deze indicator en in de andere indicatoren die de belasting van het oppervlaktewater beschrijven, niet meegenomen omdat de registratie van overige emissiebronnen naar zoute wateren nog onvolledig is.
De stoffen die via depositie in het rioolstelsel terechtkomen zorgen indirect nog voor een extra belasting van het oppervlaktewater via overstorten, regenwaterriolen en effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vrachten worden echter toegerekend aan de doelgroep Riolering en Waterzuivering.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2006). Jaarcijfers 2004. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

  • Recente cijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Toelichting begrippen emissie en belasting: De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2004 (indicator 0514, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.