Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater. De laatste jaren is de belasting niet veel gewijzigd.

Trends in de atmosferische depositie

Voor stikstof en fluorantheen zijn jaarlijkse gegevens over de atmosferische depositie bekend. Voor de zware metalen zijn jaarlijkse metingen gebruikt uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Alleen voor isoproturon is de belasting voor de een aantal jaren gelijk gehouden, bij gebrek aan een volledige reeks. De laatste jaren is de belasting via atmosferische depositie niet veel veranderd. Overigens geldt voor de meeste stoffen dat een groot deel van de verontreiniging uit de lucht afkomstig is uit het buitenland.
Voor Isoproturon geldt dat het aandeel in de landelijke belasting alleen voor 2005 berekend kan worden.

Niet inbegrepen in de cijfers: Noordzee en rioolstelsel

De hoeveelheid directe depositie op de Noordzee is voor veel stoffen ruim tweemaal zo groot als de depositie op de binnenwateren. Deze post is in deze indicator en in de andere indicatoren die de belasting van het oppervlaktewater beschrijven, niet meegenomen omdat de registratie van overige emissiebronnen naar zoute wateren nog onvolledig is.
De stoffen die via depositie in het rioolstelsel terechtkomen zorgen indirect nog voor een extra belasting van het oppervlaktewater via overstorten, regenwaterriolen en effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vrachten worden echter toegerekend aan de doelgroep Riolering en Waterzuivering.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2007). Jaarcijfers 2005. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; Alterra, wageningen; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Depositie: Begrippen emissie en belasting: De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, waaronder de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de atmosferische depositie, direct of via afspoeling vanaf de bodem, op oppervlaktewateren, exclusief de Noordzee.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2005 (indicator 0514, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.