Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 incasseerde de Nederlandse overheid 20,7 miljard euro aan milieubelastingen en 4,6 miljard euro aan milieuheffingen, samen 25,3 miljard euro. Milieubelastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en zijn vooral gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto's of motoren en energieverbruik. Milieuheffingen dienen ter bekostiging van specifieke milieudoeleinden. Daarbij zijn afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolrechten de belangrijkste posten. Het grootste deel van de milieubelastingen en heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2016 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 65 eurocent.

Rekening vooral naar huishoudens

Ongeveer twee derde van de door de overheid ontvangen milieubelastingen en milieuheffingen wordt afgedragen door huishoudens. In 2016 gaven huishoudens 12,9 miljard euro uit aan milieubelastingen en 3,7 miljard euro aan milieuheffingen. Dit is respectievelijk 62 procent van de door de overheid ontvangen milieubelastingen en 80 procent van de milieuheffingen. Een huishouden betaalt gemiddeld 1659 euro aan milieubelastingen en 472 euro aan milieuheffingen.

Meer besteed aan milieubelastingen en -heffingen

Per huishoudens is in 2016 4,5 procent meer uitgegeven aan milieubelastingen dan in 2015. Deze toename volgt op een stijging van 1,2 procent in 2015. De betalingen per huishouden aan milieuheffingen waren in 2016 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. Het gaat hierbij om uitgaven in lopende prijzen, d.w.z. dat er niet gecorrigeerd is voor prijsveranderingen/tariefswijzigingen.

Rekening per huishouden fors hoger dan vijftien jaar geleden

Om het milieu te sparen zijn de huishoudens de laatste 15 jaar fors zwaarder belast. De gemiddelde uitgaven van huishoudens aan milieubelastingen waren in 2016 met 1659 euro tegen 1268 euro ruim 30 procent hoger dan vijftien jaar geleden. De laatste jaren was de toename minder sterk; in 2016 was een huishouden gemiddeld 4 procent meer kwijt aan milieubelastingen dan vijf jaar geleden.
Met 472 euro betaalde een huishouden in 2016 gemiddeld 146 euro meer aan milieuheffingen dan vijftien jaar geleden, een stijging van 45 procent. Ten opzichte van vijf jaar geleden waren de uitgaven van een huishouden aan milieuheffingen in 2016 4 procent hoger.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Huishoudens en milieubelasting
Omschrijving
De totale betalingen van huishoudens aan milieubelastingen en -heffingen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De totale betalingen van huishoudens aan respectievelijk de milieubelastingen en milieuheffingen zijn ontleend aan de Nationale rekeningen en hier weergegeven in lopende prijzen, d.w.z. in prijzen van het betreffende jaar en inclusief tariefwijzigingen. De totalen zijn gedeeld door het aantal huishoudens om de bijdrage van een gemiddeld huishouden te berekenen.
De milieurekeningen worden opgesteld volgens de concepten en definities van de Nationale rekeningen. Voor de fysieke stromen, zowel voor inputs (materialen, energie, water, e.d.), als voor de output (emissies) betekent dit dat alle stromen worden beschreven die direct zijn gerelateerd aan de Nederlandse economie. De fysieke stromen worden geregistreerd voor de afzonderlijke economische activiteiten op de plek waar deze daadwerkelijk plaatsvinden (het zogenaamde 'ingezetenenprincipe'). Zo worden de luchtverontreinigende emissies door Nederlandse transporteurs voor Nederland, binnen en buiten de landsgrenzen meegenomen maar de emissies voor buitenlandse voertuigen binnen het Nederlandse grondgebied niet. Dit in tegenstelling tot de overige gegevens in het CLO, waar wordt uitgegaan van het 'grondgebiedprincipe'.
Meer informatie op de CBS website: Methoden Milieurekeningen.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Indeling naar activiteiten volgend de Standaard Bedrijfsindeling 2008; vier milieubelastingen; vier milieuheffingen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
15
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2016 (indicator 0543, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.