Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2020 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 60 eurocent. Milieubelastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en zijn vooral gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto's of motoren en energieverbruik. Milieuheffingen dienen ter bekostiging van specifieke milieudoeleinden. Daarbij zijn afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolrechten de belangrijkste posten.

Rekening vooral naar huishoudens

In 2020 incasseerde de Nederlandse overheid 22,2 miljard euro aan milieubelastingen en 5 miljard euro aan milieuheffingen, samen 27,2 miljard euro. In 2020 gaven huishoudens 12,4 miljard euro uit aan milieubelastingen en 4 miljard euro aan milieuheffingen. Dit is respectievelijk 56 procent van de door de overheid ontvangen milieubelastingen en 80 procent van de milieuheffingen. Een huishouden betaalt gemiddeld 1547 euro aan milieubelastingen en 497 euro aan milieuheffingen.

Milieubelastingen en -heffingen in 2019

Per huishouden is in 2020 13,2 procent minder uitgegeven aan milieubelastingen dan in 2019. Deze afname volgt op een stijging van 3,7 procent in 2019. De betalingen per huishouden aan milieuheffingen waren in 2020 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Het gaat hierbij om uitgaven in lopende prijzen, d.w.z. dat er niet gecorrigeerd is voor prijsveranderingen/tariefswijzigingen.

Rekening per huishouden fors hoger sinds eeuwwisseling

Om het milieu te sparen zijn de huishoudens sinds de eeuwwisseling fors zwaarder belast. De gemiddelde uitgaven van huishoudens aan milieubelastingen waren in 2019 met 1780 euro tegen 1220 euro 46 procent hoger dan in 2001. In 2020 zijn de gemiddelde uitgaven van huishoudens aan milieubelastingen echter weer gedaald naar 1547 euro, dit kwam onder andere door de effecten van coronamaatregelen. Met 497 euro betaalde een huishouden in 2020 gemiddeld 171 euro meer aan milieuheffingen dan in 2001, een stijging van 52 procent.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en -belastingen is te vinden in de database StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Huishoudens en milieubelastingen
Omschrijving
De totale betalingen per huishouden aan milieubelastingen en -heffingen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De totale betalingen van huishoudens aan respectievelijk de milieubelastingen en milieuheffingen zijn ontleend aan de Nationale rekeningen en hier weergegeven in lopende prijzen, d.w.z. in prijzen van het betreffende jaar en inclusief tariefwijzigingen. De totalen zijn gedeeld door het aantal huishoudens om de bijdrage van een gemiddeld huishouden te berekenen.
De milieurekeningen worden opgesteld volgens de concepten en definities van de Nationale rekeningen. Voor de fysieke stromen, zowel voor inputs (materialen, energie, water, e.d.), als voor de output (emissies) betekent dit dat alle stromen worden beschreven die direct zijn gerelateerd aan de Nederlandse economie. De fysieke stromen worden geregistreerd voor de afzonderlijke economische activiteiten op de plek waar deze daadwerkelijk plaatsvinden (het zogenaamde 'ingezetenenprincipe'). Zo worden de luchtverontreinigende emissies door Nederlandse transporteurs voor Nederland, binnen en buiten de landsgrenzen meegenomen maar de emissies voor buitenlandse voertuigen binnen het Nederlandse grondgebied niet. Dit in tegenstelling tot de overige gegevens in het CLO, waar wordt uitgegaan van het 'grondgebiedprincipe'.
Meer informatie op de CBS website: Methoden Milieurekeningen: opbrengsten milieubelastingen en milieuheffingen (CBS, 2020).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Indeling naar activiteiten volgend de Standaard Bedrijfsindeling 2008; vier milieubelastingen; vier milieuheffingen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
15
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2020 (indicator 0543, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.