Aantalsontwikkeling van amfibieën

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren nemen de amfibieën, waaronder de doelsoorten weer toe. In de periode voor 1997 is door verlies aan leefgebied, verzuring en verdroging een aantal soorten amfibieën sterk achteruitgegaan.

Ontwikkeling

Sinds 1997 gaan de amfibieën gemiddeld genomen vooruit. Ook de doelsoorten als groep laten een toename zien. Opvallend is de sterke toename van de boomkikker.
Veel soorten amfibieën zijn echter in de daaraan voorafgaande periode ondanks beschermingsmaatregelen in aantal achteruitgegaan. Belangrijke oorzaken zijn het verlies aan leefgebied, verzuring van poelen en vennen, versnippering en verdroging.
De voortuitgang van de laatste jaren is mogelijk het gevolg van een verbeterde waterkwaliteit en maatregelen in het kader van de soortbeschermingsplannen, zoals voor boomkikker en geelbuikvuurpad.
Kamsalamander, rugstreeppad en geelbuikvuurpad staan in de Bijlage II van de Habitatrichtlijn.
De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (met 1997 = 100) van alpenwatersalamander (onzeker), boomkikker (sterke toename), bruine kikker (matige toename), geelbuikvuurpad (matige toename vanaf 2000), gewone pad (matige toename), heikikker (stabiel), kamsalamander (onzeker), kleine watersalamander (matige afname), poelkikker (stabiel), rugstreeppad (onzeker), vroedmeesterpad (matige toename vanaf 2001) en enkele soorten groene kikkers (matige toename), die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.
De gegevens zijn ontleend aan het landelijke meetnet amfibieën van het Netwerk Ecologische Monitoring.
In de figuur betrokken doelsoorten zijn alpenwatersalamander, heikikker, kamsalamander, rugstreeppad, poelkikker, boomkikker, geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad.

Bronnen

  • RAVON-Werkgroep Monitoring (2005) Meetnet Amfibieën Resultaten 2004. Mededelingen nr. 17.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
19
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantalsontwikkeling van amfibieën (indicator 1077, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.