Aantalsontwikkeling van amfibieën

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode voor 1997 is door verlies aan leefgebied, verzuring en verdroging een aantal soorten amfibieën sterk achteruitgegaan.

De laatste jaren nemen een aantal soorten kikkers en padden weer toe.

Ontwikkeling

Sinds 1997 gaan de amfibieën gemiddeld genomen vooruit. Opvallend is de sterke toename van de boomkikker.
Veel soorten amfibieën zijn echter in de daaraan voorafgaande periode ondanks beschermingsmaatregelen in aantal achteruitgegaan. Belangrijke oorzaken zijn het verlies aan leefgebied, verzuring van poelen en vennen, versnippering en verdroging.
De toename van de laatste jaren is mogelijk het gevolg van een verbeterde waterkwaliteit en maatregelen in het kader van de soortbeschermingsplannen, zoals voor boomkikker en geelbuikvuurpad.
Kamsalamander, rugstreeppad en geelbuikvuurpad staan in de Bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Bronnen

  • RAVON-Werkgroep Monitoring (2007) Resultaten 2006. Meetnet Amfibieën. Mededelingen en Project Inhaalslag. Nr. 20: 2-5.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aantalsontwikkeling van amfibieën
Omschrijving
Ontwikkeling populatie van amfibieën als groep
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Technische toelichtingDe Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (met 2000 = 100) van alpenwatersalamander, boomkikker, bruine kikker, geelbuikvuurpad (trend vanaf 2000), gewone pad, heikikker, kamsalamander, kleine watersalamander, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad, vinpootsalamander en enkele soorten groene kikkers die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De gegevens zijn ontleend aan het landelijke meetnet amfibieën van het Netwerk Ecologische Monitoring.
Basistabel
De index van de betrokken soorten met hun trend staan onder het tabblad afzonderlijke soorten in Download figuurdata.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
RAVON-Werkgroep Monitoring (2007) Resultaten 2006. Meetnet Amfibieën. Mededelingen en Project Inhaalslag. Nr. 20: 2-5.
Opmerking
geen
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
19
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantalsontwikkeling van amfibieën (indicator 1077, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.