Spaanse vlag

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de Spaanse vlag, een dagactieve nachtvlinder, is sprake van een dalende trend van de populatie.

Ontwikkeling

De Spaanse vlag is een in Europa een wijdverspreide nachtvlindersoort, waarvan vooral de ondersoort op Rhodos sterk bedreigd is. Deze ondersoort vormde feitelijk de aanleiding voor plaatsing van de Spaanse vlag op Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Nederland ligt aan de noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied. In ons land is de soort alleen bekend uit Zuid-Limburg. Het Jekerdal bij Maastricht is de enige locatie in ons land waar de Spaanse vlag al geruime tijd met een stabiele populatie aanwezig is. Het kleinschalige landschap met kruidenrijke graslanden, ruige zomen en gemengde struwelen vormt hier een geschikte habitat voor de soort.
In Nederland lijkt de laatste jaren in de populatie in het Jekerdal een achteruitgang op te treden. Buiten dit gebied neemt het aantal losse waarnemingen toe, zodat er mogelijk sprake is van een areaaluitbreiding.

Bronnen

  • Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2004). Europese natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
  • Groenendijk, D. (2002). Kansen en mogelijkheden voor monitoring van de spaanse vlag in Nederland. Rapportnummer VS2002.44. De Vlinderstichting, Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De Spaanse vlag is een soort van Bijlage II van de habitatrichtlijn. De telling van de soort vindt plaats is het kader van het netwerk ecologische monitoring.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Spaanse vlag (indicator 1414, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.