Spaanse vlag, 2002-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de Spaanse vlag, een dagactieve nachtvlinder, is sprake van een stijgende trend van de populatie.

Bedreiging Spaanse vlag

De Spaanse vlag is een in Europa een wijdverspreide nachtvlindersoort, waarvan vooral de ondersoort op Rhodos sterk bedreigd is. Deze ondersoort vormde feitelijk de aanleiding voor plaatsing van de Spaanse vlag op Bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Spaanse vlag in Limburg

Nederland ligt aan de noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied. In ons land is de soort bekend uit Zuid-Limburg. Kleinschalige landschappen met kruidenrijke graslanden, ruige zomen en gemengde struwelen vormt hier een geschikte habitat voor de soort.
Het aantal locaties waarop losse waarnemingen zijn gemeld neemt nog steeds toe, zodat de laatste jaren vrijwel zeker sprake is van een areaaluitbreiding. Ook de populaties van Spaanse vlag nemen gemiddeld in grootte toe (zie figuur).

Bronnen

  • Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2004). Europese natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
  • Groenendijk, D. (2002). Kansen en mogelijkheden voor monitoring van de Spaanse vlag in Nederland. Rapportnummer VS2002.44. De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Groenendijk, D. (2007). De Spaanse vlag in Nederland. Het belang van Zuid-Limburg voor deze habitatrichtlijnsoort. Natuurhistorisch Maandblad 96(8): 233-239.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Spaanse vlag
Omschrijving
Ontwikkeling van de vlindersoort Spaanse vlag
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De telling van de soort vindt plaats is het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring.
Basistabel
zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Groenendijk, D. (2002). Kansen en mogelijkheden voor monitoring van de Spaanse vlag in Nederland. Rapportnummer VS2002.44. De Vlinderstichting, Wageningen.
Groenendijk, D. (2007). De Spaanse vlag in Nederland. Het belang van Zuid-Limburg voor deze habitatrichtlijnsoort. Natuurhistorisch Maandblad 96(8): 233-239.
Opmerking
Voor de Spaanse vlag zijn in 2009 vijf telroutes actief verdeeld over drie 'populaties' in het zuiden van Limburg. Er zijn in totaal zeven populaties.
De vorige versie liet landelijk een achteruitgang zien, terwijl de huidige versie een toename laat zien. Het aantal waargenomen exemplaren op de telroutes waarop de vorige versie was gebaseerd, was niet representatief voor de landelijke trend en ook niet in overeenstemming met de waargenomen uitbreiding van het areaal. Er wordt nu mede gebruik gemaakt van populatieschattingen, wat de werkelijkheid beter weergeeft.
Betrouwbaarheidscodering
C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Spaanse vlag, 2002-2010 (indicator 1414, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.