Gevlekte witsnuitlibel, 1999-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De populaties van de gevlekte witsnuitlibel in de Nederlandse laagveengebieden behoren tot de grootste van Europa en zijn daardoor van groot internationaal belang.

Voorkomen

De gevlekte witsnuitlibel komt voor van West-Europa tot in Siberië. Hoewel de soort een groot areaal heeft, is de soort meestal zeldzaam en betreffen het kleine populaties. Nederland ligt aan de westgrens van het verspreidingsgebied.
In Nederland komt de soort met de hoogste aantallen voor in jonge verlandingen in laagveengebieden, zoals de Wieden en de Weerribben. Buiten de laagveengebieden komt de soort voor in heidevennen en duinplassen.

Bedreiging

De populaties in de laagveengebieden in ons land zijn de belangrijkste van West-Europa; uit de ons omringende landen zijn slechts kleine, geïsoleerde populaties bekend. De soort is momenteel in vrijwel geheel Europa bedreigd. In Nederland is het geschikte leefgebied kleiner geworden doordat heidevennen en duinplassen sterk te lijden hebben gehad van verdroging, verzuring en vermesting. De achteruitgang in de laagveengebieden is vooral toe te schrijven aan de inlaat van verontreinigd rivierwater en de afname van de oppervlakte aan petgaten met jonge verlandingsstadia.

Afname gestopt

De soort is in de loop van de 20ste eeuw achteruit gegaan, maar lijkt sinds enkele jaren weer toe te nemen.

Bronnen

  • Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2004). Europese natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
  • Kalkman, V.J. (2004). Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,1825). - EIS - Nederland.
  • Swaay, C.A.M. van, D. Groenendijk en C.L. Plate (2009). Vlinders en libellen geteld: jaarverslag 2008. Rapport VS2009.007. De Vlinderstichting, Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gevlekte witsnuitlibel
Omschrijving
Ontwikkeling populatie gevlekte witsnuitlibel
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De telling van de soort vindt plaats is het kader van het netwerk ecologische monitoring.
Basistabel
zie tabblad figuurdata onder download figuurdata
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Kalkman, V.J. (2004). Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,1825). - EIS - Nederland.
Opmerking
De Gevlekte witsnuitlibel is een soort van Bijlage II van de habitatrichtlijn.
Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevlekte witsnuitlibel, 1999-2008 (indicator 1416, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.