Libellen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Alle libellensoorten die voorkomen op de Europese Habitatrichtlijn staan op de Rode lijst van libellen.

Gaffelibel

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Bedreigd (BE) op de Rode lijst libellen. De gaffellibel, waarvan de laatste vondst lange tijd uit 1936 stamde, is in 1995 opnieuw gevonden. Inmiddels komt de soort in zes 10 x 10 km-hokken voor.

Gevlekte witsnuitlibel

De gevlekte witsnuitlibel komt voor van West-Europa tot in Siberië. Hoewel de soort een groot areaal heeft, is de soort meestal zeldzaam en betreffen het kleine populaties. Nederland ligt aan de westgrens van het verspreidingsgebied.
Lange tijd was er sprake van achteruitgang maar de afgelopen tien jaar nemen de aantallen weer toe.
De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Kwetsbaar (KW) op de Rode lijst libellen.

Groene glazenmaker

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Kwetsbaar (KW) op de Rode lijst libellen. De afgelopen 10 jaar is er nog steeds sprake van een sterke afname. De soort komt in de periode 2007-2011 in ten minste 46 10 x 10 km-hokken voor.

Noordse winterjuffer

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Bedreigd (BE) op de Rode lijst libellen. Door een uitbreiding van de verspreiding komt de soort nu in 15 10 x 10 km-hokken voor

Oostelijke witsnuitlibel

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Verdwenen (VN) op de Rode lijst libellen. De Oostelijke witsnuitlibel staat sinds1994 als verdwenen in Nederland bekend, maar sinds 2005 is de soort weer uit één 10 x 10 km-hok bekend. Deze periode is echter te kort om een andere status in de Rode lijst te krijgen.

Rivierrombout

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Thans niet bedreigd (TNB) op de Rode lijst libellen.
Na een laatste Nederlandse vondst in 1902 is de rivierrombout herontdekt in 1996. Het schoner worden van de rivieren is de meest waarschijnlijke oorzaak dat deze soort terug kon keren in Nederland. Inmiddels is de soort uit 39 10 x 10 km-hokken bekend. De trend van de Groene glazenmaker in de afgelopen jaar is een sterke toename.

Sierlijke witsnuitlibel

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Verdwenen (VN) op de Rode lijst libellen. Hoewel de soort sinds circa 1900 was verdwenen uit, komt de soort sinds 2011 weer in twee 10 x 10 km-hokken voor. De soort staat nog wel op de nieuwe Rode lijst als verdwenen, omdat voor een verandering van deze status de soort minstens 10 jaar onafgebroken in Nederland moet voorkomen.

Mercuurwaterjuffer

De soort komt voor op bijlage II van de Habitatrichtlijn en staat met categorie Verdwenen (VN) op de Rode lijst libellen. Sinds 1929 geldt deze zeer zeldzame soort als 'verdwenen uit Nederland'. Deze status heeft de soort ook nog in de nieuwe Rode Lijst, hoewel de soort in 2011 opnieuw ontdekt is.

Bronnen

  • CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage. 173 p.
  • Janssen, J.A.M. en J.H.J. Schaminée (2008). Europese natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 184 p.
  • Kalkman, V.J. (2004). Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,1825). - EIS - Nederland.
  • Swaay, C.A.M. van, T. Termaat en C.L. Plate (2011). Vlinders en libellen geteld: jaarverslag 2010. Rapport VS2011.004. De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Termaat, T en V. Kalkman (2012) De nieuwe Rode Lijst Libellen. Vlinders 2 2012: 4-5.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Libellen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011
Omschrijving
Verspreiding van libellen van de Habitatrichtlijn
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Kaartjes met verspreiding 10 x 10 km, geleverd door de Vlinderstichting
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Kalkman, V.J. (2004). Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,1825). - EIS - Nederland.
Opmerking
Toelichting legenda kaart: Waargenomen sinds 2007 = er is ten minste één individu van de soort in de periode 2007 t/m 2011 in het 10x10 km-hok waargenomen; Nulwaarneming sinds 2007 = in de periode 2007 t/m 2011 is ondanks voldoende onderzoek in het potentieel leefgebied geen enkel exemplaar van de soort waargenomen; Actueel + potentieel leefgebied: alle 10x10 km-hokken waar de soort voortkomt of voorkwam en alle 10x10 km-hokken waar de soort op grond van het geschikte biotoop voor zou kunnen komen.
Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Libellen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011 (indicator 1416, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.