Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Vier soorten zijn algemeen, maar de overige drie zijn zeldzaam.

Rivier- en beekprik

De verspreiding van de rivierprik (bijlage II en V) is zeer beperkt. De soort komt in de periode 2007-2011 is slechts zes 10x10 km-hokken voor. Ook de beekprik (bijlage II) is zeldzaam met 21 10x10 km-hokken.

Rivier- en beekdonderpad

De rivierdonderpad (bijlage II) komt nog voor in 189 10x10 km-hokken. De beekdonderpad (bijlage II), die vroeger niet onderscheiden werd van de rivierdonderpad, is met zeven 10x10 km-hokken veel minder algemeen dan deze laatste soort.

Bittervoorn

De bittervoorn (bijlage II) vertoont volgens de Rode lijst vissen een matige afname. De soort komt in de periode 2007-2011 nog in circa 200 10x10 km-hokken voor.

Grote en kleine modderkruiper

De grote en de kleine modderkruiper (beide bijlage II) zijn soorten die nog in veel wateren voorkomen, al is de kleine modderkruiper algemener dan de grote modderkruiper.

Overige vissoorten Habitatrichtlijn

Roofblei (bijlage II) is voor Nederland een exoot, De grote marene (bijlage V) komt alleen incidenteel in Nederland voor. Deze soorten zijn niet specifiek voor beken en poldersloten.

Bronnen

  • CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage. 173 p.
  • Janssen, J.A.M. en J.H.J. Schaminée (2008). Europese natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 184 p.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011
Omschrijving
Verspreiding van vissen van de Habitatrichtlijn m.u.v. de trekvissen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Verspreidingskaartjes op basis van bestanden van RAVON
Basistabel
Niet van toepassing
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage.
Opmerking
Toelichting legenda kaart: Waargenomen sinds 2007 = er is ten minste één individu van de soort in de periode 2007 t/m 2011 in het 10x10 km-hok waargenomen; Nulwaarneming sinds 2007 = in de periode 2007 t/m 2011 is ondanks voldoende onderzoek in het potentieel leefgebied geen enkel exemplaar van de soort waargenomen; Actueel + potentieel leefgebied: alle 10x10 km-hokken waar de soort voortkomt of voorkwam en alle 10x10 km-hokken waar de soort op grond van het geschikte biotoop voor zou kunnen komen.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale telling

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011 (indicator 1552, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.