Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van de overige relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 18% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt vaak veroorzaakt door één of enkele stoffen die niet aan de norm voldoen.

Methode beoordeling KRW

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de chemische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit kwaliteitselement wordt door een honderdtal stoffen bepaald. Per stroomgebied is vastgesteld welke stoffen worden beoordeeld, bijvoorbeeld doordat bestrijdingsmiddelen in bepaalde gebieden wel of niet worden toegepast.

Beoordeling oppervlaktewater voor de overig relevante verontreinigende stoffen

Het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 18% van de waterlichamen aan de gestelde doelen. Van een beperkt aantal stoffen wordt soms de norm overschreden. Van de ongeveer 100 stoffen van dit kwaliteitselement geven 73 stoffen nooit een overschrijding: in alle waterlichamen waar ze beoordeeld zijn, voldoet de stof aan de criteria. Een klein deel van de stoffen geeft dus de meeste overschrijdingen. Van het totaal aantal beoordelingen van deze stoffen bij alle waterlichamen voldoet 5,7% niet aan de gestelde norm.
Bij een kwart van de waterlichamen voldoen alle beoordeelde stoffen, bij een kwart geeft één stof een overschrijding. Bij een tiende van de waterlichamen geven vijf of meer stoffen een overschrijding. De belangrijkste stoffen die vaak een overschrijding van de norm geven, met het percentage van de waterlichamen waar ze voldoen, zijn:

codenaam% voldoet
Cukoper39%
Znzink58%
NH4ammonium59%
Cokobalt84%
Dmtatdimethoaat93%
PCB153PCB15353%
pirmcbpirimicarb93%
PCB138PCB13855%
Tlthallium86%
PCB101PCB10158%
T4C4ySntetrabutyltin91%
BaAbenzo(a)antraceen94%
PCB118PCB11863%
metlClmetolachloor93%
PCB180PCB18064%
PCB28PCB2877%
maltonmalathion96%


Koper en zink geven, vooral in het regionale water, het grootste aantal overschrijdingen. Bij de Rijkswateren is wel gecorrigeerd voor de achtergrondconcentraties van koper en zink, maar bij de regionale wateren is deze correctie niet gedaan.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Kwaliteit overige relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2009
Omschrijving
De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen. De gepresenteerde resultaten zijn van de beoordeling van 2009. Dat was de eerste beoordeling van de KRW.
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
-
Basistabel
Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Rapportage voor de Europese unie.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In 2015 is de volgende rapportage gepland.
Achtergrondliteratuur
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Rijndelta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Eems. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
Dit zijn de resultaten van de Stroomgebiedbeheerplannen, zoals gerapporteerd aan de Europese Unie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2009 (indicator 1567, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.