Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen KRW, 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van de overige relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 15% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt vaak veroorzaakt door één of enkele stoffen die niet aan de norm voldoen.

Bekijk ook de interactieve kaart voor de waterkwaliteit.

Methode beoordeling waterkwaliteit KRW

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de toxische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit kwaliteitselement wordt door een honderdtal stoffen bepaald. Per stroomgebied is vastgesteld welke stoffen worden beoordeeld, bijvoorbeeld doordat bestrijdingsmiddelen in bepaalde gebieden wel of niet worden toegepast.

Beoordeling oppervlaktewater voor de overig relevante verontreinigende stoffen

Het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 15% van de waterlichamen aan de gestelde doelen. Van een beperkt aantal stoffen wordt soms de norm overschreden. Van de ongeveer 75 stoffen van dit kwaliteitselement geven 50 stoffen nooit een overschrijding: een klein deel van de stoffen geeft dus de meeste overschrijdingen. Van het totaal aantal beoordelingen van deze stoffen bij alle waterlichamen voldoet 9% niet aan de gestelde norm.
Een groot aantal stoffen zijn bestrijdingsmiddelen, zoals imadacloprid wat een van de mogelijke oorzaken is van bijensterfte, deze stof geeft bij 40% van de beoordeelde waterlichamen een overschrijding. Uranium is maar weinig gemeten, waardoor het een laag percentage wat voldoet heeft. Een betere meetinspanning of een andere aggregatie van meetpunten naar waterlichamen zou een ander resultaat kunnen geven.
Bij 15% van de waterlichamen voldoen alle beoordeelde stoffen, bij 50% van de waterlichamen zorgen één of twee stoffen voor een overschrijding. Bij 10% van de waterlichamen geven vijf of meer stoffen een overschrijding. Het maximaal aantal stoffen met een overschrijding van de norm is 10 stoffen wat bij 2 waterlichamen voorkomt, dit zijn kanalen en vaarten in Zeeland en de Noordoostpolder. De stoffen die soms een overschrijding van de norm geven of in 2009 hadden, met het percentage van de waterlichamen waar ze voldoen, zijn:

Code Naam Aantal Percentage voldoet
      2009 2015
U uranium 175 99% 11%
Se seleen 226 n.b. 38%
BaA benzo(a)antraceen 321 94% 55%
Zn zink 658 58% 57%
NH4 ammonium 597 59% 58%
Co kobalt 266 84% 59%
imdcpd imidacloprid 139 89% 60%
esfvlrt esfenvaleraat 25 n.b. 64%
Chr chryseen 292 100% 80%
As arseen 400 100% 88%
Ba barium 247 60% 89%
Ag zilver 239 100% 90%
propxr propoxur 135 96% 90%
C1yprmfs methylpirimifos 65 n.b. 91%
Cu koper 645 39% 92%
carbdzm carbendazim 147 n.b. 93%
abmtne abamectine 104 100% 95%
mzCl metazachloor 252 n.b. 96%
linrn linuron 277 98% 96%
V vanadium 279 97% 97%
B boor 175 99% 99%
Tl thallium 264 86% 99%
TFySn trifenyltin (kation) 277 100% 99%
metlCl metolachloor 337 93% 99%
C2yazfs ethylazinfos 265 99% 99%
Fen fenantreen 294 100% 99%
C1yazfs methylazinfos 264 97% 100%
dmtat dimethoaat 472 97% 100%
pirmcb pirimicarb 404 93% 100%
malton malathion 248 96% 100%
Tazfs triazofos 266 97% 100%
Mo molybdeen 226 99% 100%


n.b.: niet bekend

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Kwaliteit overige relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2015
Omschrijving
De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen. De gepresenteerde resultaten zijn van de resultaten van 2015..
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
De beoordeling is onderdeel van de KRW evaluatie, zoals vastgelegd door de Europese Commissie. EC (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for community action in the field of water policy. Brussels, European Community.De normen van de KRW voor de stoffen zijn te vinden op: http://www.rivm.nl/rvs/
Basistabel
Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Tussentijdse resultaten afkomstig van http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In 2021 is de volgende rapportage gepland.
Achtergrondliteratuur
-IenM, 2015. Stroomgebiedbeheerplannen Eems. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-IenM, 2015. Stroomgebiedbeheerplannen Maas. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-IenM, 2015. Stroomgebiedbeheerplannen Rijndelta. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-IenM, 2015. Stroomgebiedbeheerplannen Schelde. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
Dit zijn de resultaten van de Stroomgebiedbeheerplannen, zoals gerapporteerd aan de Europese Unie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen KRW, 2015 (indicator 1567, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.