Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2017

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2017 met 32 procent toegenomen. In 2017 kwam 43 procent van het totale motorbrandstoffenverbruik voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 24 procent.
Als gevolg van de economische crisis en de aanschaf van zuinige voertuigen is het verbruik van het wegverkeer tussen 2009 en 2015 licht afgenomen. Vanaf 2015 stijgt het energieverbruik weer en is in 2017 hoger dan ooit.. Het LPG-verbruik van het wegverkeer neemt steeds verder af en is in 2017 82 procent lager dan in 1990.

Referenties

  • CBS (2018). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Den Haag/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Omschrijving

Het verbruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor wegverkeer (personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motor- en bromfietsen) en overig verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, visserij, luchtvaart, railverkeer) en mobiele werktuigen (landbouwwerktuigen).

Verantwoordelijk instituut

CBS

Berekeningswijze

Schatting op basis van meetgegevens TNO en deels op basis van cijfers van voor 2000.

Basistabel

n.v.t.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

nvt

Opmerking

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn met name de statistieken over het energieverbruik van het wegverkeer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de emissieberekeningen, zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Voor personenauto's, vrachtauto's, trekkers (voor oplegger) en bestelauto's zijn in de periode 2013-2015 nieuwe verbruiksfactoren vastgesteld op basis van voertuiggegevens uit de database van de Nationale Autopas (NAP) en praktijkmetingen door TNO (zie Cijfers van verkeer en vervoer, niet in StatLine gepubliceerd).De gegevens over het dieselverbruik voor railverkeer waren tot en met 2009 afkomstig van de NS. Deze gegevens bleken echter, doordat er vanaf 2006 meerdere exploitanten gebruik maakten van het spoor, steeds minder compleet. Vanaf 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe gegevensbron: Vivens, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (http://www.vivens.info/). De gegevens in deze versie van de indicator wijken af van die van versie 27 door nieuwe inzichten in het energieverbruik van het verkeer en vervoer.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2017 (indicator 0030, versie 28 , 24 oktober 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.