Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

  1990 1995 2000 2005* 2010* 2011*
             
  PJ          
             
Totaal 450 483 535 560 567 574
             
Wegverkeer 325 351 385 408 421 424
w.v. personenauto's 212 220 241 252 260 263
  w.v. benzine 138 157 169 172 176 179
    diesel 39 40 53 68 75 75
    LPG 35 23 19 11 10 9,2
  lichte bedrijfsvoertuigen 30 37 50 59 58 58
  zware bedrijfsvoertuigen 79 89 91 92 99 99
  motor- en bromfietsen 3,2 3,5 3,7 4,2 4,6 4,7
               
Overig verkeer 90 95 109 113 108 114
w.v. binnenscheepvaart 1) 25 25 28 27 26 28
  zeescheepvaart 2) 47 48 59 67 66 70
  visserij 2) 12 13 12 8,1 5,0 4,4
  luchtvaart 3) 4,9 6,3 8,5 9,7 9,4 9,9
  railverkeer 4) 1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4
               
Mobiele werktuigen 35 38 41 39 37 36
w.o. landbouwwerktuigen 15 15 15 15 15 15
               
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI. CBS/CLO/mrt13/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie. Tot en met 2009 bron NS. Voor 2010 zijn de data afkomstig van een nieuwe gegevensbron: VIVENS, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (zie technische toelichting).
* De gegevens vanaf 2002 zijn schattingen op basis van eerdere jaren (zie ook het archief van deze indicator).

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2011 met een kwart toegenomen. In 2011 kwam bijna 46% van het totale motorbrandstoffenverbruik voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is ruim 27%.
Door de economische crisis is het verbruik in 2009 met 2% afgenomen; in 2010 nam het energieverbruik nog iets verder af. Deze afname werd vooral veroorzaakt door minder verbruik door diesel- en LPG-personenauto's, zware bedrijfsvoertuigen en de mobiele werktuigen. In 2011 is er weer een lichte toename waarneembaar. Deze werd vooral veroorzaakt door personenauto's. Ook bij de binnenscheepvaart en de luchtvaart was in 2011 een toename waarneembaar.

Referenties

  • CBS (2013). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Den Haag/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Omschrijving

Het verbruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor wegverkeer (personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motor- en bromfietsen) en overig verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, visserij, luchtvaart, railverkeer) en mobiele werktuigen (landbouwwerktuigen).

Verantwoordelijk instituut

CBS

Berekeningswijze

Schatting op basis van cijfers voor 2000

Basistabel

nvt

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

nvt

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

nvt

Opmerking

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies door verkeer en vervoer zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Dit geldt vooral voor het verbruik door het wegverkeer. Momenteel wordt door het CBS gewerkt aan een nieuwe set statistieken over het energieverbruik in verkeer en vervoer, welke naar verwachting in 2013 in Statline kunnen worden opgenomen. De gegevens over het dieselverbruik voor railverkeer waren tot en met 2009 afkomstig van de NS. Deze gegevens bleken echter, doordat er vanaf 2006 meerdere exploitanten gebruik maakten van het spoor, steeds minder compleet. Vanaf 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe gegevensbron: Vivens, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (www.vivens.info). De cijfers van 2006-2008 zijn gelijk gehouden aan 2005, en 2009 is geëxtrapoleerd.

Betrouwbaarheidscodering

D (Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2011 (indicator 0030, versie 18 , 18 april 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.