Water en milieu

Productie van leidingwater

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De productie van leidingwater stabiliseert sinds 1990 door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen.

Productie van leidingwater

Omstreeks 1950 werd ruim 300 miljoen m3 per jaar aan leidingwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig heeft een sterke groei van de productie van leidingwater plaatsgevonden. Eind jaren tachtig was de productie opgelopen tot bijna 1 300 miljoen m3 per jaar. In de jaren negentig stopte de groei van de productie. Een oorzaak van deze stabilisatie is dat de mede door het beleid gestimuleerde waterbesparing de bevolkingstoename en de economische groei compenseerde.
In Nederland dragen drinkwaterbedrijven zorg voor de openbare watervoorziening door het leveren van drinkwater en halffabrikaat (onder andere industriewater). Door aangescherpt beleid in de Drinkwaterwet is de levering van huishoudwater door drinkwaterbedrijven gestopt (huishoudwater is van 2e kwaliteit, dus geen drinkwater).

Inzet van grond- en oppervlaktewater

In 2008 is het aandeel van grondwater in de productie van leidingwater gestabiliseerd op ongeveer 60%. Het aandeel van grondwater was decennia lang ongeveer tweederde deel. Aan het begin van de 20ste eeuw was oppervlaktewater nog voor ongeveer de helft de bron voor productie van drinkwater.
Drinkwaterbedrijven gebruiken voor de productie van leidingwater uitsluitend nog zoet grond- en oppervlaktewater. Als gevolg van het anti-verdrogingsbeleid en de waterbesparing neemt de omvang van de Grondwaterwinning door de industrie en waterleidingbedrijven. de laatste jaren langzaam af.
met onder meer informatie over de gevolgen van de grondwaterwinning voor de stand van het grondwater.
Meer gegevens over de productie van leidingwater zijn te vinden bij de VEWIN en op Statline (CBS); provinciale gegevens zijn bij het IPO beschikbaar. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie van leidingwater

Omschrijving

Totale productie van leidingwater (drinkwater) en de verdeling van de winning uit resp. oppervlakte- en grondwater.

Verantwoordelijk instituut

Vewin, RIVM.

Berekeningswijze

Basistabel

Data afkomstig uit de Vewin waterleidingstatistiek 2005, 2006, 2007 en 2008 figuur 3 Waterbalans, onderdeel winning.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Vewin (2009). Drinkwaterstatistieken 2008: de watercyclus van bron tot kraan. Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, Rijswijk
Waterleidingbesluit 2008

Opmerking

De drinkwaterproductie is altijd lager dan de onttrekking

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Productie van leidingwater (indicator 0045, versie 08 , 10 december 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.