Emissies naar de lucht, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

1990199519981)19992000*2001*
 
Verzurende emissiesmiljoen kg 
Zwaveldioxide (SO2)2021411081039289
Stikstofoxiden (als NO2)570486429429413410
Ammoniak (NH3)232193173166152148
 
Broeikasgassenmiljoen kg 
Kooldioxide (CO2)164 149177 494181 678178 443182 551188 643
Lachgas (N2O)2)505554525048
Methaan (CH4)1 2921 1701 0651 037984973
CFK, HFK, halonen en SF67,64,05,02,62,31,9
 
Organische verbindingenmiljoen kg 
VOS3)492363302291278271
Benzeen107,66,55)5)5)
1 000 kg 
Fluorantheen10265685)5)5)
Benzo(a)pyreen4,92,81,85)5)5)
PAK (10 van VROM)1 7599297135)5)5)
g 4) 
Dioxine61167445)5)5)
       
Metaalverbindingen1 000 kg 
Cadmium (Cd)1,91,01,25)5)5)
Chroom (Cr)118,25,45)5)5)
Koper (Cu)1920215)5)5)
Kwik (Hg)3,01,10,565)5)5)
Lood (Pb)333159445)5)5)
Nikkel (Ni)8496535)5)5)
Zink (Zn)2211441005)5)5)
 
Overige verbindingenmiljoen kg 
Koolmonoxide (CO)1 120852739702679659
Fijn stof (PM10)7655415) 5)5)
 
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02
1) De cijfers van 1998 zijn niet herberekend en daardoor mogelijk niet meer valide.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg) en biogene processen oppervlaktewater (3,8 miljoen kg).
3) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan.
4) Uitgedrukt in grammen Internationaal Toxiciteits Equivalenten (I-TEQ), ofwel het aantal gram-equivalenten van de meest giftige dioxine.
5) Cijfers niet beschikbaar. Met name de emissies van fijn stof bij de industrie en raffinaderijen en de daaruit afgeleide emissies van metaalverbindingen zijn niet beschikbaar. Ook de afzonderlijke hoeveelheden van de onder VOS vallende componenten zijn niet beschikbaar.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen.

Methodiek

In verband met een onvolledige waarneming in 1999 en 2000, met name in de industrie, was het voor een aantal stoffen niet mogelijk een definitieve emissie voor deze jaren te berekenen. In deze gevallen is een schatting gepresenteerd, die op de waarde van 1998 is gebaseerd. Als gevolg hiervan is er voor deze stoffen voor 2001 ook geen voorlopig cijfer beschikbaar.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar de lucht, 1990-2001 (indicator 0079, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.