Emissies naar lucht, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies van de meeste stoffen zijn in 2003 afgenomen ten opzichte van 1990. Alleen de emissie van kooldioxide is toegenomen.

IPCC en NEC199019952000200220032004*
       
Broeikasgassen 1)miljoen kg    
Kooldioxide (CO2)157 900169 300168 700173 700176 800179 100
Distikstofoxide (N2O) 2)697264585658
Methaan (CH4)1 220 1 135930868834834
HFKs, PFKs en SF60,700,971,260,730,670,73
       
Verzurende en grootschalige emissies 3)miljoen kg    
Zwaveldioxide (SO2)19112975676568
Stikstofoxiden als NO2576490414393393385
Ammoniak (NH3)249193152136130134
VOS 4)493366269237224218
Fijn stof (PM10)785949454242
       
Koolmonoxide (CO) 5)1 152880735665646621
       
Bron: Emissieregistratie.CBS/MNC/okt05/0079
1) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems.
3) Emissies conform de NEC-richtlijn: feitelijke emissies exclusief zeescheepvaart.
4) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan, conform NEC-richtlijn.
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijn.

Emissies gedaald, behalve van kooldioxide

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies van NH3, VOS, CO en fijn stof bijna gehalveerd. De daling van de emissie van SO2 met 65% wordt veroorzaakt door de ontzwaveling van de brandstoffen. De afname van de emissie van NH3 wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen bij de land- en tuinbouw. De emissie van CO2 is tussen 1990 en 2004 met 13% gestegen als gevolg van de groei van het energieverbruik. De emissies van de broeikasgassen CH4 en N2O zijn tussen 1990 en 2004 gedaald met respectievelijk 32 en 16%.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen en stationaire bronnen of door industriële en landbouwkundige processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Emissies volgens andere definities

In publicaties van onder meer het MNP en CBS verschijnen verschillende getallen voor emissies naar de lucht. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan de verschillende gebruiksdoeleinden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Cijfers over de feitelijke emissies zijn te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.Zie: Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, voor een toelichting op IPCC-emissies.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht, 1990-2004 (indicator 0079, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.