Emissies naar lucht, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies van de meeste stoffen zijn in 2002 gedaald ten opzichte van 2001. Kooldioxide blijft, zij het gering, stijgen.

 199019951999 1)200020012002*
       
Verzurende emissiesmiljoen kg    
Zwaveldioxide (SO2)204142105919085
Stikstofoxiden als NO2599518463447436430
Ammoniak (NH3)232193167152142136
       
Broeikasgassenmiljoen kg    
Kooldioxide (CO2)167 578179 451175 919179 778187 344187 697
Lachgas (N2O) 2)495552504746
Methaan (CH4)1 3021 1901 021969949892
CFK, HFK, halonen en SF67,64,02,62,32,11,9
       
Organische verbindingenmiljoen kg    
VOS 3)490362287267251244
Benzeen107,65)5,85,75,5
 1 000 kg   
Fluorantheen102655)513930
Benzo(a)pyreen4,92,85)1,71,71,7
PAK (10 van VROM)1 7269175)587500462
 g 4)    
Dioxine611675)313029
      
Metaalverbindingen1 000 kg   
Cadmium (Cd)2,01,05)0,91,61,6
Chroom (Cr)118,25)4,74,44,4
Koper (Cu)19205)202020
Kwik (Hg)3,01,15)0,60,60,4
Lood (Pb)3351595)293334
Nikkel (Ni)84965)303533
Zink (Zn)2211445)949090
      
Overige verbindingenmiljoen kg   
Koolmonoxide (CO)1 130851724702676656
Fijn stof (PM10)81615)514846
      
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/aug03/0079
1) De cijfers van 1999 zijn niet herberekend en daardoor mogelijk niet meer valide.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg) en biogene processen oppervlaktewater (3,8 miljoen kg).
3) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan.
4) Uitgedrukt in het aantal gram-equivalenten van de meest giftige dioxine (Internationaal Toxiciteits Equivalenten; -TEQ).
5) Cijfers niet beschikbaar; met name de emissies van fijn stof bij de Industrie (en raffinaderijen) en de daaruit afgeleide emissies metaalverbindingen zijn niet beschikbaar. Ook de afzonderlijke hoeveelheden van de onder VOS vallende componenten zijn niet beschikbaar.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Methodiek

Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.In verband met een onvolledige waarneming in 1999, met name in de industrie, was het voor een aantal stoffen niet mogelijk een definitieve emissie te berekenen.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht, 1990-2002 (indicator 0079, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.