Emissies naar lucht, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies van de meeste belangrijke stoffen gedaald. De emissies van kooldioxide zijn echter sinds 1990 toegenomen. De emissies van CFK's (HFK's, PFK's en SF6) zijn, uitgedrukt in CO2-equivalenten, afgenomen.

IPCC en NEC199019952000200320042005*
       
 miljoen kg    
Broeikasgasen 1      
Kooldioxide (CO2)159 300170 500169 500178 400180 800176 600
Distikstofoxide (N2O)2)687264565757
Methaan (CH4)1 2111 133917836823820
HFK's, PFK's en SF60,721,01,30,670,730,76
       
 miljard CO2-equivalenten    
HFK's, PFK's en SF66,98,35,72,22,12,0
       
Verzurende en grootschaligemiljoen kg    
luchtverontreiniging3)      
Zwaveldioxide (SO2)19212973646564
Stikstofoxiden (NOx)582493419398379369
Ammoniak (NH3)250193152135134135
VOS 4)467334236188181178
Fijn stof (PM10)785847414141
       
Koolmonoxide (CO)5)1 143868721632623607
       
Bron: Emissieregistratie.CBS/MNC/aug06/0079
1) Conform de IPCC-richtlijnen.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems.
3) Conform de NEC-richtlijnen: feitelijke emissies exclusief zeescheepvaart (zie indicator 0128).
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
N.B. De cijfers over 2005 zijn voorlopig.

Emissies gedaald, behalve van kooldioxide

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies van NH3, VOS, CO en fijn stof ongeveer gehalveerd. De grotere daling van de emissie van SO2 wordt veroorzaakt door de ontzwaveling van de brandstoffen. De afname van de emissie van NH3 wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen bij de land- en tuinbouw. De emissie van CO2 is tussen 1990 en 2005 met gestegen als gevolg van de groei van het energieverbruik (fluctuaties in de CO2-emissiewaarden worden veroorzaakt door weersinvloeden: in koude winters wordt meer aardgas verstookt voor ruimteverwarming). De emissies van de broeikasgassen CH4 en N2O zijn tussen 1990 en 2005 gedaald.
De emissies van CFK's (HFK's, PFK's en SF6) zijn uitgedrukt in kilogrammen toegenomen, maar wat belangrijker is, gedaald uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dit komt doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden minder schadelijke drijfgassen.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen en stationaire bronnen of door industriële en landbouwkundige processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Emissies volgens andere definities

In publicaties van onder meer het MNP en CBS verschijnen verschillende getallen voor emissies naar de lucht. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan de verschillende gebruiksdoeleinden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Cijfers over de feitelijke emissies zijn te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.Zie: Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, voor een toelichting op IPCC-emissies.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht, 1990-2005 (indicator 0079, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.