Luchtkwaliteit

Emissies naar de lucht, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
1990 1995 19981) 1999 2000* 2001*
 
Verzurende emissies miljoen kg  
Zwaveldioxide (SO2) 202 141 108 103 92 89
Stikstofoxiden (als NO2) 570 486 429 429 413 410
Ammoniak (NH3) 232 193 173 166 152 148
 
Broeikasgassen miljoen kg  
Kooldioxide (CO2) 164 149 177 494 181 678 178 443 182 551 188 643
Lachgas (N2O)2) 50 55 54 52 50 48
Methaan (CH4) 1 292 1 170 1 065 1 037 984 973
CFK, HFK, halonen en SF6 7,6 4,0 5,0 2,6 2,3 1,9
 
Organische verbindingen miljoen kg  
VOS3) 492 363 302 291 278 271
Benzeen 10 7,6 6,5 5) 5) 5)
1 000 kg  
Fluorantheen 102 65 68 5) 5) 5)
Benzo(a)pyreen 4,9 2,8 1,8 5) 5) 5)
PAK (10 van VROM) 1 759 929 713 5) 5) 5)
g 4)  
Dioxine 611 67 44 5) 5) 5)
             
Metaalverbindingen 1 000 kg  
Cadmium (Cd) 1,9 1,0 1,2 5) 5) 5)
Chroom (Cr) 11 8,2 5,4 5) 5) 5)
Koper (Cu) 19 20 21 5) 5) 5)
Kwik (Hg) 3,0 1,1 0,56 5) 5) 5)
Lood (Pb) 333 159 44 5) 5) 5)
Nikkel (Ni) 84 96 53 5) 5) 5)
Zink (Zn) 221 144 100 5) 5) 5)
 
Overige verbindingen miljoen kg  
Koolmonoxide (CO) 1 120 852 739 702 679 659
Fijn stof (PM10) 76 55 41 5) 5) 5)
 
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02
1) De cijfers van 1998 zijn niet herberekend en daardoor mogelijk niet meer valide.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg) en biogene processen oppervlaktewater (3,8 miljoen kg).
3) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan.
4) Uitgedrukt in grammen Internationaal Toxiciteits Equivalenten (I-TEQ), ofwel het aantal gram-equivalenten van de meest giftige dioxine.
5) Cijfers niet beschikbaar. Met name de emissies van fijn stof bij de industrie en raffinaderijen en de daaruit afgeleide emissies van metaalverbindingen zijn niet beschikbaar. Ook de afzonderlijke hoeveelheden van de onder VOS vallende componenten zijn niet beschikbaar.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen.

Methodiek

In verband met een onvolledige waarneming in 1999 en 2000, met name in de industrie, was het voor een aantal stoffen niet mogelijk een definitieve emissie voor deze jaren te berekenen. In deze gevallen is een schatting gepresenteerd, die op de waarde van 1998 is gebaseerd. Als gevolg hiervan is er voor deze stoffen voor 2001 ook geen voorlopig cijfer beschikbaar.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar de lucht, 1990-2001 (indicator 0079, versie 03 , 1 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.