Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies van de meeste stoffen zijn in 2002 gedaald ten opzichte van 2001. Kooldioxide blijft, zij het gering, stijgen.

  1990 1995 1999 1) 2000 2001 2002*
             
Verzurende emissies miljoen kg        
Zwaveldioxide (SO2) 204 142 105 91 90 85
Stikstofoxiden als NO2 599 518 463 447 436 430
Ammoniak (NH3) 232 193 167 152 142 136
             
Broeikasgassen miljoen kg        
Kooldioxide (CO2) 167 578 179 451 175 919 179 778 187 344 187 697
Lachgas (N2O) 2) 49 55 52 50 47 46
Methaan (CH4) 1 302 1 190 1 021 969 949 892
CFK, HFK, halonen en SF6 7,6 4,0 2,6 2,3 2,1 1,9
             
Organische verbindingen miljoen kg        
VOS 3) 490 362 287 267 251 244
Benzeen 10 7,6 5) 5,8 5,7 5,5
  1 000 kg      
Fluorantheen 102 65 5) 51 39 30
Benzo(a)pyreen 4,9 2,8 5) 1,7 1,7 1,7
PAK (10 van VROM) 1 726 917 5) 587 500 462
  g 4)        
Dioxine 611 67 5) 31 30 29
           
Metaalverbindingen 1 000 kg      
Cadmium (Cd) 2,0 1,0 5) 0,9 1,6 1,6
Chroom (Cr) 11 8,2 5) 4,7 4,4 4,4
Koper (Cu) 19 20 5) 20 20 20
Kwik (Hg) 3,0 1,1 5) 0,6 0,6 0,4
Lood (Pb) 335 159 5) 29 33 34
Nikkel (Ni) 84 96 5) 30 35 33
Zink (Zn) 221 144 5) 94 90 90
           
Overige verbindingen miljoen kg      
Koolmonoxide (CO) 1 130 851 724 702 676 656
Fijn stof (PM10) 81 61 5) 51 48 46
           
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/aug03/0079
1) De cijfers van 1999 zijn niet herberekend en daardoor mogelijk niet meer valide.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg) en biogene processen oppervlaktewater (3,8 miljoen kg).
3) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan.
4) Uitgedrukt in het aantal gram-equivalenten van de meest giftige dioxine (Internationaal Toxiciteits Equivalenten; -TEQ).
5) Cijfers niet beschikbaar; met name de emissies van fijn stof bij de Industrie (en raffinaderijen) en de daaruit afgeleide emissies metaalverbindingen zijn niet beschikbaar. Ook de afzonderlijke hoeveelheden van de onder VOS vallende componenten zijn niet beschikbaar.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Methodiek

Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.In verband met een onvolledige waarneming in 1999, met name in de industrie, was het voor een aantal stoffen niet mogelijk een definitieve emissie te berekenen.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht, 1990-2002 (indicator 0079, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.