Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies van de meeste stoffen zijn in 2002 afgenomen ten opzichte van 1990. De emissie van kooldioxide is toegenomen. Ten opzicht van 2001 is de emissie van kooldioxide vrijwel gelijk gebleven.

  1990 1995 2000 2001 2002
           
Verzurende emissies 1) miljoen kg      
Zwaveldioxide (SO2) 191 129 75 75 67
Stikstofoxiden als NO2 583 499 419 409 397
Ammoniak (NH3) 249 193 152 143 136
           
Broeikasgassen 2) miljoen kg      
Kooldioxide (CO2) 164 384 178 002 178 436 185 417 185 187
Distikstofoxide (N2O) 3) 53 58 53 51 48
Methaan (CH4) 1 297 1 192 972 952 899
HFKs, PFKs en SF6 0,74 0,97 1,3 0,86 0,72
           
Overige verbindingen miljoen kg      
VOS 4) 488 359 262 244 232
Koolmonoxide (CO) 1 149 873 722 687 655
Fijn stof (PM10) 78 59 48 45 44
           
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/mei04/0079
1) Verzurende emissies conform de NEC-richtlijn.
2) Broeikasgasemissies, actuele emissies, exclusief zeescheepvaart.
3) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg), inclusief biogene processen oppervlaktewater (3,8 miljoen kg).
4) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan.

De emissies dalen, behalve die van kooldioxide

Sinds 1990 zijn de emissies van verzurende stoffen, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide en fijn stof gedaald. De daling van de emissie van zwaveldioxide wordt veroorzaakt door de ontzwaveling van de brandstoffen. De afname van de emissie van ammoniak wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen bij de land- en tuinbouw. De emissies van kooldioxide zijn tussen 1990 en 2002 gestegen als gevolg van groei van het verbruik van energie. Ten opzichte van 2001 is de emissie van kooldioxide vrijweg gelijk gebleven.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Technische toelichting

Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies naar lucht, 1990-2002 (indicator 0079, versie 05 , 7 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.