Landbouw en milieu

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
    1990 1995 1998 1999 2000 2001*
               
miljoen kg1)        
Zwaveldioxide 0,96 0,60 0,24 0,28 0,28 0,28
  vuurhaarden 0,96 0,60 0,24 0,28 0,28 0,28
               
Stikstofoxiden 9,8 13 2) 12 12 12
  vuurhaarden 9,8 13 2) 12 12 12
             
Koolmonoxide 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2
  vuurhaarden 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2
               
Kooldioxide3) 8 427 8 063 7 528 7 085 7 104 6 963
  vuurhaarden 8 427 8 063 7 528 7 085 7 104 6 963
               
Fijn stof 8,8 9,5 9,7 2) 10 9,8 9,4
  vuurhaarden 0,20 0,15 0,07 0,08 0,08 0,08
  proces/overig 8,6 9,4 9,7 2) 9,9 9,7 9,4
               
VOS4) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
  vuurhaarden 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5
  proces/overig 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
               
Methaan 508 480 437 427 413 413
  vuurhaarden 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2
  proces/overig 505 477 435 425 411 411
               
Distikstofoxide 22 27 25 25 23 23
  vuurhaarden 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
  proces/overig 22 27 25 25 32 23
               
Ammoniak5) 223 179 159 153 139 134
  proces/overig 223 179 159 153 139 134
               
Bron: CCDM.         CBS/MC/okt02
1) Exclusief emissies door mobiele werktuigen.
2) De jaren 1995 en 1999 zijn herberekend op basis van de methodiek van 2000 (en 2001*); 1998 niet.
3) Proces/overige emissies niet gemeten.
4) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
5) Emissies door vuurhaarden nihil.

Oorzaken emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door stationaire bronnen of door overige processen. De volgende voor landbouw specifieke processen spelen daarbij een rol:

  • emissie door aanwending van kunstmest (ammoniak en distikstofoxide);
  • emissies door dierlijke mest (ammoniak, distikstofoxide en methaan);
  • emissies door stikstofbinding door vlinderbloemige planten (distikstofoxide);
  • emissies door de stikstofvoorraad in de landbouwbodems (distikstofoxide).

Voor Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021 wordt verwezen naar de emissies door mobiele bronnen.

Methodiek

De gepresenteerde cijfers zijn de actuele emissies van stoffen naar de lucht. In geval van herberekeningen zijn er geen corresponderende getallen voor 1998 beschikbaar, omdat de herberekening voor dat jaar niet is uitgevoerd. Zo zijn voor stikstofoxiden de emissiefactoren voor aardgas aangepast aan nieuwe inzichten en is de emissie van fijn stof door processen voor het eerst in de waarneming opgenomen.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2001 (indicator 0099, versie 03 , 10 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.