Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak, methaan, distikstofoxide en fijn stof. Met name de emissies van de eerste twee zijn sinds 1990 aanzienlijk afgenomen.

 199019951999200020012002
       
 miljoen kg     
       
Zwaveldioxide (SO2)1)0,960,600,280,280,340,35
Vuurhaarden0,960,600,280,280,340,35
Stikstofoxiden (NOx)1)9,81312121211
Vuurhaarden9,81312121211
Koolmonoxide (CO)1)1,51,41,31,31,21,2
Vuurhaarden1,51,41,31,31,21,2
       
Kooldioxide (CO2)1)2)8 4278 0637 0857 1046 9046 582
Vuurhaarden8 4278 0637 0857 1046 9046 582
Fijn stof8,99,5109,89,49,3
Vuurhaarden0,190,130,0690,0690,0810,082
Overige8,79,4109,79,39,2
VOS3)2,01,91,71,71,71,6
Vuurhaarden1,81,71,51,51,51,4
Overige0,240,230,230,230,230,17
       
Methaan (CH4)508480427413412392
Vuurhaarden2,62,52,22,22,22,1
Overige505477425411410390
Distikstofoxide (N2O)222725232322
Vuurhaarden0,0160,0150,0130,0130,0130,012
Overige222725232321
Ammoniak (NH3)4)220179153139129123
Overige220179153139129123
       
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/apr04/0099
1) Overige emissies nihil.
2) Overige emissies niet gemeten.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
4) Emissies door vuurhaarden nihil. N.B. Exclusief emissies door mobiele werktuigen; deze vallen onder de doelgroep Verkeer en vervoer.

De emissies naar de lucht nemen af

Van alle in de tabel opgenomen stoffen neemt de emissie naar de lucht af. Bij ammoniak heeft dit vooral te maken met maatregelen bij landbouwbedrijven bij verbeterde afdekking en toepassing van dierlijke mest.

Bronnen

De in de tabel genoemde emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen in stationaire bronnen (de bijdrage is slechts een klein deel van het landelijk totaal), of door overige processen in de land- en tuinbouw. De volgende voor landbouw specifieke processen spelen daarbij een rol:

  • emissie door aanwending van kunstmest (ammoniak en distikstofoxide);
  • emissies door dierlijke mest (ammoniak, distikstofoxide en methaan);
  • emissies door stikstofbinding door vlinderbloemige planten (distikstofoxide);
  • emissies door de stikstofvoorraad in de landbouwbodems (distikstofoxide)
  • emissies uit stallen (ammoniak en fijn stof).

Voor emissies door landbouwwerktuigen wordt verwezen naar de emissies door de doelgroep Verkeer en vervoer.

De belangrijkste stoffen

De belangrijkste bijdragen die de land- en tuinbouw leveren aan de totale emissies van ammoniak, methaan en distikstofoxide. Ammoniak levert een belangrijke bijdrage aan de verzuring en vermesting. Methaan en distikstofoxide zijn beide broeikasgassen. Met name de emissies van ammoniak en methaan zijn sinds 1990 aanzienlijk gedaald.

Technische toelichting

De gepresenteerde cijfers zijn de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
35
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2002 (indicator 0099, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.